Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2021
Date de péremption : 31/01/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
SUÈDE
appel-offre

Suède-Jönköping: Services d'action sociale avec hébergement

2021/S 194-506675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2021 S194 Suède-Jönköping: Services d'action sociale avec hébergement 2021/S 194-506675 Services sociaux et autres services spécifiques - secteurs spéciaux Avis de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jönköpings kommun Numéro national d'identification: 212000-0530 Adresse postale: Stadskontoret Ville: JÖNKÖPING Code NUTS: SE211 Jönköpings län Code postal: 551 89 Pays: Suède Point(s) de contact: Annika Elm Courriel: annika.elm@jonkoping.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jonkoping.se/stadskontoret
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgpwhnxeb&GoTo=Docs Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgpwhnxeb&GoTo=Tender
I.6) Activité principale Autre activité: Social verksamhet
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DIS avseende Stödboende och Hem för vård eller boende (HVB) vuxna Numéro de référence: 19/188
II.1.2) Code CPV principal 85311000 Services d'action sociale avec hébergement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Upphandlingen görs som ett dynamiskt inköpssystem där leverantörer kan komma in med sin ansökan och efter godkännande få möjlighet att lämna anbud i kommande avrop under 2020-2025. Upphandlingen omfattar följande: Avrop av stödboende för ungdomar och ensamkommande. Avrop av HVB vuxna med undantag för missbruk som finns reglerat i separat avtal. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) tillsammans med Habo och Mullsjö kommuner inbjuder (Leverantör) att ansöka om att delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för: Stödboende Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start 2021-11-01.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE211 Jönköpings län Lieu principal d'exécution:
Jönköping
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingen görs som ett dynamiskt inköpssystem där leverantörer kan komma in med sin ansökan och efter godkännande få möjlighet att lämna anbud i kommande avrop under 2020-2025. Upphandlingen omfattar följande: Avrop av stödboende för ungdomar och ensamkommande. Avrop av HVB vuxna med undantag för missbruk som finns reglerat i separat avtal. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) tillsammans med Habo och Mullsjö kommuner inbjuder (Leverantör) att ansöka om att delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för: Stödboende Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start 2021-11-01. Omfattning Avtalet omfattar: Stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år som avses i 6 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen)Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna som avses i 6 kap 1 § SoL och gäller personer som fyllt 18 år och äldreOm Leverantören bedriver hälso- och sjukvård i sin verksamhet, ska anmälan ha skett till vårdgivarregistret. Antal årsplaceringar inom Jönköpings kommun (Habo och Mullsjö kommuner specificeras ej) Stödboende omfattade under 2019 ca 15 årsplaceringar.Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna omfattade under 2019 ca 55 årsplaceringar. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 31/01/2025 Heure locale: 23:59
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afgpwhnxeb https://opic.com/id/afgpwhnxeb
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Jönköping Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/10/2021 Suède-Jönköping: Services d'action sociale avec hébergementType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/01/2025 06/10/2021 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement