Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUČDE
appel-offre

Sučde-Jönköping:Services de déneigement

2022/S 224-643865  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Sučde-Jönköping: Services de déneigement 2022/S 224-643865 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Södra Munksjön Utvecklings AB Numéro national d'identification: 556394-3397 Adresse postale: Södra Strandgatan 10 Ville: JÖNKÖPING Code NUTS: SE211 Jönköpings län Code postal: 55320 Pays: Sučde Point(s) de contact: Petter Cederbrink Courriel: petter.cederbrink@colligio.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sodramunksjon.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Snö- och halkbekämpning samt grönyteskötsel Numéro de référence: 22/135
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Snöröjning och halkbekämpning inklusive beredskap samt skötsel av grönytor inom bolagets fastighetsbestånd Omfattning Upphandling omfattar snöröjning och halkbekämpning, inklusive beredskap, bortforsling av snö (vid behov) samt sandupptagning med vårsopning på SMUAB:s fastighetsbestånd under perioden 15 oktober - 15 april. Upphandlingen omfattar även grönyteskötsel inom samma fastighetsbestånd. Med grönyteskötsel avses gräsklippning, bevattning, beskärning, ogräsbekämpning, slyröjning, växt- och trädplantering, trädfällning med mera. Volym Ramavtalsvärdet per år uppskattas till cirka 550 000 SEK.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 200 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77300000 Services horticoles 77340000 Élagage des arbres et taille des haies 90630000 Services de déverglaįage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE211 Jönköpings län Lieu principal d'exécution:
Jönköping
II.2.4) Description des prestations:
Snöröjning och halkbekämpning inklusive beredskap samt skötsel av grönytor inom bolagets fastighetsbestånd Om myndigheten Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva stadsutvecklingen i Södra Munksjön. Verksamheten ska bedrivas med gott samarbete och i samverkan med olika kommunala förvaltningar och externa parter, intressenter och allmänhet i området både söder om Munksjön och på LogPoint. Södra Munksjön Utvecklings AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100% av Jönköpings kommun. Omfattning Upphandling omfattar snöröjning och halkbekämpning, inklusive beredskap, bortforsling av snö (vid behov) samt sandupptagning med vårsopning på SMUAB:s fastighetsbestånd under perioden 15 oktober - 15 april. Upphandlingen omfattar även grönyteskötsel inom samma fastighetsbestånd. Med grönyteskötsel avses gräsklippning, bevattning, beskärning, ogräsbekämpning, slyröjning, växt- och trädplantering, trädfällning med mera. Tjänsterna ska utföras enligt de förutsättningar och krav som framgår i detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Syftet med denna upphandling är att för SMUAB:s räkning säkerställa att ett välvårdat intryck av det innehavda fastighetsbeståndet ges, där trivsel och trygghet upprätthålls och där risk för människors hälsa inte uppkommer. Detta ska göras på ett effektivt sätt med minimal negativ påverkan på miljön och där boende/verksamheter inte störs mer än nödvändigt. SMUAB har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör för hela uppdraget. Volym Ramavtalsvärdet per år uppskattas till cirka 550 000 SEK. Det angivna ramavtalsvärdet är en uppskattning som baserats på tidigare års behov av liknande tjänster. Ramavtalsvärdet ska därmed enbart ses som en vägledning för leverantören och gäller utan förbindelse för beställaren. Antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov vare sig det över- eller understiger de uppskattade volymerna eller värdena.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ā la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 159-453780
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ā la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reįues: 5
Le marché a été attribué ā un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FT Vätterbygden AB Numéro national d'identification: 556691-5822 Adresse postale: Fordonsvägen 9 Ville: JÖNKÖPING Code NUTS: SE211 Jönköpings län Code postal: 55302 Pays: Sučde Courriel: paul@ftvatterbygden.se Adresse internet: http://www.farmartjanst.se/vatterbygden/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 200 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afncletguv https://opic.com/id/afncletguv
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätt Ville: Jönköping Pays: Sučde
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Snö- och halkbekämpning samt grönyteskötsel 21/11/2022 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
77300000 - Services horticoles 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaįage