Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Jönköping:Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires

2023/S 227-714608  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Suède-Jönköping: Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 2023/S 227-714608 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jönköpings kommun Numéro national d'identification: 212000-0530 Adresse postale: Stadskontoret Ville: JÖNKÖPING Code NUTS: SE211 Jönköpings län Code postal: 551 89 Pays: Suède Point(s) de contact: Annika Elm Courriel: annika.elm@jonkoping.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jonkoping.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Arbetskläder för personal inom omsorgen Numéro de référence: 20/61
II.1.2) Code CPV principal 18100000 Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende arbetskläder för personal inom omsorgen. Omfattning Löpande beställning samt utprovning av arbetskläder. Artiklarnas kvalitet och utförande ska anpassas för nämnda yrkeskategori beträffande rörelsevidd, bekvämlighet och slitstyrka. Arbetskläder ska erbjudas i modeller anpassade för både kvinnor och män. Antalet anställda som ska erhålla arbetskläder är ca. 3000 st. Avtalet avser inte skydds- och varselkläder eller skor som upphandlas inom annat ramavtal.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18110000 Vêtements professionnels 18130000 Vêtements de travail spéciaux 18140000 Accessoires pour vêtements de travail
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE211 Jönköpings län Lieu principal d'exécution:
Jönköping
II.2.4) Description des prestations:
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende arbetskläder för personal inom omsorgen. Omfattning Löpande beställning samt utprovning av arbetskläder. Artiklarnas kvalitet och utförande ska anpassas för nämnda yrkeskategori beträffande rörelsevidd, bekvämlighet och slitstyrka.Arbetskläder ska erbjudas i modeller anpassade för både kvinnor och män. Antalet anställda som ska erhålla arbetskläder är ca. 3000 st.Avtalet avser inte skydds- och varselkläder eller skor som upphandlas inom annat ramavtal. Jönköpings kommun har en Samordnad varudistribution, nedan kallad SVD. Detta innebär att leveranser från olika Leverantörer levereras till EN adress, en distributionscentral, nedan kallat DC. Beställarens upphandlade Distributör , nedan kallad Distributören, tar emot godset på DC i Jönköping, konsoliderar godset och distribuerar ut det samordnat till slutkunden. Eftersom varorna i detta avtal kommer att levereras via SVD minskar Leverantörens transportarbete avsevärt. Uppskattat värde och takvolym Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 8000000. Det uppskattade värdet och eventuella andra angivna kvantiteter i dokumentet är baserat på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets takvolym är 9 600 000 kronor. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 163-515006
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HejMar AB Numéro national d'identification: 559266-0046 Adresse postale: Katrinedalsgatan 13 A Ville: BORÅS Code NUTS: SE Sverige Code postal: 50451 Pays: Suède Courriel: linda.svensson@hejco.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afxcagsgvq https://opic.com/id/afxcagsgvq
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Jönköping Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Arbetskläder för personal inom omsorgen 24/11/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
18100000 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 
18110000 - Vêtements professionnels 
18130000 - Vêtements de travail spéciaux 
18140000 - Accessoires pour vêtements de travail