Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SUÈDE
appel-offre

Suède-Kalmar:Appareils et instruments médicaux divers

2023/S 97-303386  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Suède-Kalmar: Appareils et instruments médicaux divers 2023/S 097-303386 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Kalmar Län Numéro national d'identification: 232100-0073 Adresse postale: Sjöbrings väg 4A plan 2 Ville: Kalmar Code NUTS: SE213 Kalmar län Code postal: 392 44 Pays: Suède Point(s) de contact: Hans Engdahl Courriel: hans.engdahl@regionkalmar.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionkalmar.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Synfältsapparater Numéro de référence: 2023-231
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Investering i Synfältsapparater för anslutning till befintliga system i Region Kalmar län och i Sydöstra sjukvårdsregionen.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 500 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE213 Kalmar län
II.2.4) Description des prestations:
Investering/uppgradering med 5 stycken synfältsapparater till befintligt regiongemensamt system bestående av synfältsapparater från befintlig leverantör.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zeiss synfältsapparater används i stort sett hela Sverige och i hela SÖSR. För att kunna följa, utbyta information om samt samarbeta kring patienter inom SÖSR måste verksamheterna ha samma utrustning och följa samma metod.
   1.  Att byta utrustning och metod skulle innebära att det pågående samarbetet mellan sjukhusen i region Kalmar län samt inom SÖSR skulle försvåras med stora förluster för patienterna. Inom hela SÖSR används nu samma synfältsapparater sedan många år tillbaka.
   2.  Det skulle inte vara patientsäkert att byta till annan metod då redan befintliga patienter inte kommer kunna följas upp på samma sätt som tidigare. Alla tidigare synfält är tagna med Zeiss SF apparat - vid byte försvårar det bedömning och uppföljning av patient. Hela databasen av alla glaukompatienters synfält genom åren är uppbyggd med denna metod, dessa synfält kan tveksamt användas om annat märke med annan metod kommer in.
   3.  Tolkning och bedömning av denna undersökningsmetod tar lång tid att lära sig, metoden har varit standard i glaukomsjukvården åtminstone de senaste 20 åren. Att byta metod och utrustning skulle vara alltför omfattande och tidskrävande för alla yrkesgrupper. Kommer kräva mycket och omfattande utbildning av personalen inom flera olika yrkesgrupper. Kommer medföra försämrad tillgänglighet och inte kunna hålla samma patientflöde under en längre tid p.g.a. utbildning och lärande av ny metod/utrustning. Svårt att kunna följa alla patienter som redan finns i systemet med befintliga synfält som kommer vara svåra att matchas, jämföras och analysera progress med annan metod.
   4.  Nationella riktlinjer/Regionala riktlinjer: Kommer vara svårt att ha gemensamma riktlinjer för glaukomsjukvården i Sydöstraregionen om vi inte använder samma metod för diagnostisering och uppföljning som övriga ögonkliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen.
   5.  Ekonomisk aspekt, personalen kan och känner till undersökningsmetoden, går snabbt att få in i verksamheten, vi behåller patientflödet. Kan öka patientflödet då det finns ny mjukvara i Ziess nya utrustning med Sita Faster, vilket förkortar undersökningstiden för patienten med bibehållen kvalitet och standard på undersökningsmetoden.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Carl Zeiss AB Numéro national d'identification: 556035-3608 Adresse postale: Tegeluddsvägen 76 Ville: Stockholm Code NUTS: SE11 Stockholm Code postal: 27324 Pays: Suède Courriel: sales.meditec.nordics@zeiss.com Téléphone: +46 084592500 Fax: +46 086602935 Adresse internet: http://www.zeiss.se
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 1 500 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 500 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afnvqdjlbi https://opic.com/id/afnvqdjlbi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Växjö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Synfältsapparater 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers