Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-KRISTIANSTAD: Respirateurs médicaux

2020/S 67-159036  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Suède-KRISTIANSTAD: Respirateurs médicaux 2020/S 067-159036 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Skåne, Koncerninköp Numéro national d'identification: 232100-0255 Ville: KRISTIANSTAD Code NUTS: SE224 Code postal: 291 89 Pays: Suède Point(s) de contact: Peter Nilsson Courriel: peter.s.nilsson@skane.se Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.skane.se http://www.skane.se
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hemrespiratorer till Region Skåne Numéro de référence: 2019-O001448
II.1.2) Code CPV principal 33157400
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hemrespiratorer för långtidsbruk för patienter utanför sjukhus till Andningspoolen Region Skåne. Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med en till två (1-2) Leverantörer för Hemrespiratorer.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 33195000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224
II.2.4) Description des prestations:
Utrustningen ska vara avsedd för mobilt bruk i varierande miljöer (bostad, arbete, fritid). Utrustningen ska primärt vara avsedd för slutet system (trakealkanyl alternativt oventilerad mask) med extern eller intern exspirationsventil. Upphandlad utrustning ska omfatta: - driftklar och komplett Hemrespirator - extra batteri (utöver internt-/integrerat batteri) - usb-sticka eller liknande - transportväska (som ger skydd åt utrustningen då den ej är i drift och som underlättar hantering vid Transport och resor) som kan förvara maskin, slang och ev nätdel. - filter för angiven teknisk livslängds användning - syrgasnippel Region Skåne beräknar ett preliminärt behov av ca 80 Hemrepiratorer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Utrustningens inställningar bör kunna göras av ovan sjukvårdspersonal med vägledning av instruktionsmaterial eller via telefonvägledning av specialist. / Pondération: 40 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Utrustningens inställningar bör kunna kopieras mellan maskiner med t ex USB sticka. / Pondération: 50 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Kortfattad användarmanual (pdf) för brukare på flera vanligt förekommande språk bör finnas och kunna levereras på ett USB-minne till alla utprovare i regionen. / Pondération: 30 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Garantitiden för Hemrespirator-utrustningen bör vara längre än 2 år. (Enbart ett av alternativen ingår i utvärderingen.) / Pondération: 70 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Utrustningen bör ha långt intervall mellan förebyggande underhåll (FU) under den tekniska livslängden. / Pondération: 80 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Det bör finnas en etablerad organisation för service och underhåll. / Pondération: 50 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Applikationsmjukvaran för avläsning bör vara på svenska. / Pondération: 30 p av 480 p Critère de qualité - Nom: Den tekniska livslängden för utrustningen bör vara längre än 5 år. / Pondération: 70 p av 480 p Prix - Pondération: 60 % kval 40 % pris
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 168-410473
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Resmed Sweden AB Numéro national d'identification: 556582-2920 Adresse postale: Jan Stenbecks torg 17 Ville: KISTA Code NUTS: SE110 Code postal: 164 40 Pays: Suède Courriel: gunnar.persson@resmed.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Philips Aktiebolag Numéro national d'identification: 556105-2613 Adresse postale: Knarrarnäsgatan 7 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE110 Code postal: 164 85 Pays: Suède Courriel: silvia.lambrigger@philips.com Adresse internet: http://www.philips.se http://www.philips.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Visma annons: https://opic.com/id/afxijoaeqb https://opic.com/id/afxijoaeqb
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Malmö Pays: Suède
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33157400 - Respirateurs médicaux 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
33195000 - Système de surveillance des patients