Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Kristinehamn:Verrous de sécurité électroniques

2022/S 233-668708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Suède-Kristinehamn: Verrous de sécurité électroniques 2022/S 233-668708 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kristinehamns kommun Numéro national d'identification: 212000-1868 Adresse postale: Kungsgatan 30 Ville: KRISTINEHAMN Code NUTS: SE311 Värmlands län Code postal: 68184 Pays: Suède Point(s) de contact: Marcus Sjöström Courriel: marcus.sjostrom@kristinehamn.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kristinehamn.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Digitala lås och läkemedelsskåp Numéro de référence: NSVO/2022:95
II.1.2) Code CPV principal 44521120 Verrous de sécurité électroniques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Köp av digitala låsenheter som administreras via digital behörighetsstyrning och tillhörande läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen kommer användas i särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende. Syftet är att begränsa åtkomst till läkemedel samt att vid vid behov få information om vem som har öppnat läkemedelsskåpet och när läkemedelsskåpet har öppnats. Lösningen ska i ett senare skede vara möjligt att bygga på med låsenheter avsedda för andra typer av användningsfall.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44421600 Coffres de valeurs 44421720 Coffres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE311 Värmlands län Lieu principal d'exécution:
Kristinehamn
II.2.4) Description des prestations:
Kristinehamns kommun avser att upphandla digitala låsenheter som administreras via digital behörighetsstyrning och tillhörande läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen kommer användas i särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende. Syftet är att begränsa åtkomst till läkemedel samt att vid vid behov få information om vem som har öppnat läkemedelsskåpet och när läkemedelsskåpet har öppnats. I första hand har kommunen behov av digitala låsenheter avsedda för access till läkemedelsskåpen inom vård- och omsorgsverksamhet. Lösningen ska i ett senare skede vara möjligt att bygga på med låsenheter avsedda för andra typer av användningsfall som: - låsenheter avsedda för lägenhetsdörrar på kommunens särskilda boenden - låsenheter avsedda för dörrar till kontorsutrymmen - låsenheter för valbara eller fasta personalskåp
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 220-634732
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Motivering för avbrytande Upphandlingen avbryts då förutsättningarna för kommunens verksamhet har förändrats och verksamhetens behov därför behöver ses över. Mercell annons: https://opic.com/id/afellptgbz https://opic.com/id/afellptgbz
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Karlstad Ville: Karlstad Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Digitala lås och läkemedelsskåp 02/12/2022 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
44421600 - Coffres de valeurs 
44421720 - Coffres 
44521120 - Verrous de sécurité électroniques