Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 02/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : '?lectricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire : Elkraft 2025

2024/S 2024-123119  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123119-2024 - Mise en concurrence
Suède – Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire – Elkraft 2025
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Colligio AB
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Colligio
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Elkraft 2025
Description: Upphandlingen avser samordnad upphandling av förnybar elkraft till 7 st upphandlande myndigheter/enheter. Total volym beräknas till ca 31 GWh
Identifiant de la procédure: d05127f0-67bc-49d2-b0a8-2cc4641335ba
Identifiant interne: 24/38
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 65300000 Distribution d'électricité et services connexes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: se ffu
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 30 000 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleBefinner sig den ekonomiska aktören i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?
FailliteHar den ekonomiska aktören gått i konkurs?
CorruptionHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel
   2. 1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller den ekonomiska aktören.
ConcordatHar den ekonomiska aktören ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?
Participation à une organisation criminelleHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceHar den ekonomiska aktören ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).
FraudeHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
InsolvabilitéÄr den ekonomiska aktören föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureHar den ekonomiska aktören befunnit sig i någon av följande situationer: a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller urvalskriterier, b) har undanhållit sådan information, c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller enheten kräver, och d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge aktören otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéHar den ekonomiska aktören kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i upphandlingsförfarandet?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéHar den ekonomiska aktören eller ett företag med anknytning till denne bistått den upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet?
Coupable d’une faute professionnelle graveHar den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesHar den ekonomiska aktören varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
État de cessation d’activitésHar den ekonomiska aktören avbrutit sin näringsverksamhet?
Paiement d’impôts et taxesHar den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: EL 2025
Description: Denna del ska besvaras av samtliga anbudsgivare.
Identifiant interne: 24/38
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 65300000 Distribution d'électricité et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: se ffu
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 31 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: se ffu
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: se ffu
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Ekonomi
Description: se ffu
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: pris
Description: se ffu
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller alla kvalificeringskrav
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tvångsförvaltning
Description: Är den ekonomiska aktörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 24/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11168
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 23:59:59 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 00:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Krav på anbudsgivare
Description: Denna del ska besvara om anbudsgivare önskar lämna svar på avsnitt 3 Krav på anbudsgivare direkt i samband med anbudslämnandet. Del Egen försäkran (ESPD) ska då INTE besvaras. Beställaren REKOMMENDERAR att endast denna valbara del väljs.
Identifiant interne: 24/38
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 65300000 Distribution d'électricité et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: se ffu
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: se ffu
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 31 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: se ffu
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller alla kvalificeringskrav
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tvångsförvaltning
Description: Är den ekonomiska aktörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 24/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11168
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 23:59:59 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 00:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Colligio AB
Numéro d’enregistrement: 5567651004
Département: Upphandlingskonsult
Adresse postale: Åsgatan 30  
Ville: FALUN
Code postal: 79171
Subdivision pays (NUTS): Dalarnas län (SE312)
Pays: Suède
Point de contact: Tony Hansson
Adresse électronique: tony.hansson@colligio.se
Téléphone: 023-6616610
Adresse internet: http://www.colligio.se
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Ville: falun
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Point de contact: Colligio
Adresse électronique: tony.hansson@colligio.se
Téléphone: +46761700187
Adresse internet: https://www.colligio.se
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Colligio
Numéro d’enregistrement: Colligio
Département: Colligio
Adresse postale: Åsgatan 30  
Ville: falun
Code postal: 791 71
Subdivision pays (NUTS): Dalarnas län (SE312)
Pays: Suède
Point de contact: Colligio
Adresse électronique: tony.hansson@colligio.se
Téléphone: +46761700187
Rôles de cette organisation
Acheteur
Centrale d’achat qui acquiert des fournitures et/ou des services destinés à d’autres acheteurs
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bd17366d-ced4-4432-aa37-0842e4e221cb - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 14:22:44 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 14:22:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123119-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire