Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

SuËde-Liding^: Services liÈs la pollution par hydrocarbures

2022/S 130-370287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 SuËde-Liding^: Services liÈs la pollution par hydrocarbures 2022/S 130-370287 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Liding^ kommun NumÈro national d'identification: 212000-0191 Adresse postale: Stockholmsv gen 50 Ville: LIDING÷ Code NUTS: SE110 Stockholms l n Code postal: 18182 Pays: SuËde Point(s) de contact: Lena Wennerklint Courriel: lena.wennerklint@lidingo.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lidingo.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Oljesanering NumÈro de rÈfÈrence: 21/97
II.1.2) Code CPV principal 90741000 Services liÈs la pollution par hydrocarbures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Orientering om uppdraget Danderyd kommun, Norrt lje kommun, ÷sterÂker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Eker^ kommun, J rf lla kommun, V rmd^ kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Liding^ Stad inbjuder h rmed anbudsgivare att l mna anbud g llande ramavtal avseende skadebegr nsande Âtg rder, sanering, transport och omh ndertagande av sanerat material och avfall till best llarna. F^r information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SE110 Stockholms l n Lieu principal d'exÈcution:
Liding^
II.2.4) Description des prestations:
Orientering om uppdraget Danderyd kommun, Norrt lje kommun, ÷sterÂker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Eker^ kommun, J rf lla kommun, V rmd^ kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Liding^ Stad inbjuder h rmed anbudsgivare att l mna anbud g llande ramavtal avseende skadebegr nsande Âtg rder, sanering, transport och omh ndertagande av sanerat material och avfall till best llarna. F^r information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida. Anbudets form och innehÂll Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kan komma att f^rkastas. Anbud ska ven uppfylla alla relevanta krav som finns i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Best llarna vill att anbudet r skrivet p svenska. Eventuella bevis kan l mnas p engelska. Delar av anbudet kan undantagsvis vara p ett annat sprÂk om best llarna kan tolka anbudet korrekt, s kerst ll g rna detta via "FrÂgor och svar" funktionen. Alla belopp ska vara angivna i SEK exklusive merv rdesskatt. Best llarna vill att anbudet r undertecknat av beh^rig f^retr dare, genom att namnteckningen skannas in och bifogas anbudet. Anbud ska l mnas p de f^ruts ttningar som anges i upphandlingsdokumentet. Anbud fÂr inte innehÂlla reservationer, till gg eller annat som kan anses strida mot dessa f^ruts ttningar. H nvisning till egna avtalsvillkor eller ett villkorat pris r exempel p sÂdana till gg/reservationer som kan f till f^ljd att anbudet f^rkastas. Anbud fÂr inte l mnas p ett alternativt utf^rande om inte detta r uttryckligen tillÂtet.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Referenser / PondÈration: Merv rde max 300000 Prix - PondÈration: x
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 015-034358
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sortera Industry AB NumÈro national d'identification: 556281-9762 Adresse postale: Box 92151 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE110 Stockholms l n Code postal: 12008 Pays: SuËde Courriel: magnus.ullenius@sortera.se Adresse internet: http://www.dksanering.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 000 000.00 SEK Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/affsvgtjrn https://opic.com/id/affsvgtjrn
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: F^rvaltningsr tten Ville: Stockholm Pays: SuËde
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 SuËde-Liding^: Services liÈs la pollution par hydrocarburesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
90741000 - Services liés à la pollution par hydrocarbures