Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Linköping:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 196-613556  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Suède-Linköping: Services liés aux déchets et aux ordures 2023/S 196-613556 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tekniska verken i Linköping AB (publ) Numéro national d'identification: 556004-9727 Adresse postale: Box 1500 Ville: Linköping Code NUTS: SE123 Östergötlands län Code postal: 58115 Pays: Suède Point(s) de contact: Jenny Somlin Courriel: jenny.somlin@tekniskaverken.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tekniskaverken.se
I.6) Activité principale Autre activité: Avfall, återvinning
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer Numéro de référence: 23/26
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Syftet med upphandling är att säkra leverantör/er för insamling och transport av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511300 Services de collecte des déchets sauvages 90511400 Services de collecte du papier 90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE123 Östergötlands län Lieu principal d'exécution:
Linköping
II.2.4) Description des prestations:
Insamling och hämtning av förpackningar på återvinningsstationer i Linköpings kommun. Bakgrund Alla företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden har ett ansvar att se till att den samlas in för att kunna återvinnas och det kallas för producentansvar. Regeringen har beslutat att ansvaret för insamlingen av förpackningar ska övergå till Sveriges kommuner den 1 januari 2024. År 2027 ska fastighetsnära insamling vara fullt utbyggd i samtliga kommuner. Målet med förändringen är att fler förpackningar ska samlas in och återvinnas. Mellan 1 januari 2024 och den 31 december 2026 ska kommunerna samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas antingen genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser. De återvinningsstationer som idag finns runt om i kommunen kan ses som sådana insamlingsplatser. I Linköping finns idag ca 40 stycken återvinningsstationer. Syfte Syftet med upphandling är att säkra leverantör/er för insamling och transport av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer. Anbudsområde Upphandlingen har två (2) anbudsområden. Leverantören kan lämna anbud på ett eller båda anbudsområdena.Avtal tecknas med en (1) Leverantör per anbudsområde.Anbudsområde 1 och 2 prövas, utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudsområde 1 - Förpackningar och returpapper Anbudsområde 2 - Glasförpackningar Omfattning Upphandlingen avser ramavtal för insamling och transport till avlämning av förpackningar och returpapper från samtliga återvinningsstationer inom Linköpings kommun. Insamling sker separat för respektive förpackningsmaterial. Avlämning sker till av Beställaren angiven plats. För uppdraget krävs frontlastande fordon för anbudsområde 1 och krantömmande fordon med kapacitet att samla in ofärgade och färgade glasförpackningar vid samma tillfälle för anbudsområde
   2.  Beställaren uppskattar den årliga totala volymen till ca 25 000 tömningar inkluderat samtliga fraktioner. Volymen varier från år till år och beställaren förbinder sig inte att avropa uppskattade volymer, utan Leverantören ska åta sig det verkliga behovet. Takvolymen för ramavtalet inklusive förlängningar är 140 000 tömningar. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 080-242134
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2023
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2023
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afliqrbmxk https://opic.com/id/afliqrbmxk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Linköping Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Insamling av förpackningsavfall från återvinningsstationer 11/10/2023 SWE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90511400 - Services de collecte du papier 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères