Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Malmö: Services immobiliers propres

2022/S 10-022275  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Suède-Malmö: Services immobiliers propres 2022/S 010-022275 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Va Syd Numéro national d'identification: 222000-2378 Adresse postale: Box 191 Ville: Malmö Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 20121 Pays: Suède Point(s) de contact: Andreas Karlsson Courriel: andreas.karlsson@ecenea.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vasyd.se
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Fastighetsvärderare till programmet Hållbar avloppsrening Numéro de référence: 21/01266
II.1.2) Code CPV principal 70100000 Services immobiliers propres
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Genomförandet av programmet kräver markåtkomst och skadereglering. Programmet behöver en fastighetsvärderare som kan utföra intrångsvärdering och göra ekonomiska bedömningar av skador som kan uppstå på berörda fastigheter enligt gällande lagstiftning
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 10 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70300000 Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224 Skåne län Lieu principal d'exécution:
Malmö
II.2.4) Description des prestations:
Genomförandet av programmet kräver markåtkomst och skadereglering. Programmet behöver en fastighetsvärderare som kan utföra intrångsvärdering och göra ekonomiska bedömningar av skador som kan uppstå på berörda fastigheter enligt gällande lagstiftning AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Genomförandet av programmet kräver markåtkomst och skadereglering. Programmet behöver en fastighetsvärderare som kan utföra intrångsvärdering och göra ekonomiska bedömningar av skador som kan uppstå på berörda fastigheter enligt gällande lagstiftning.Uppdraget omfattar exempelvis: Redovisa utförda värderingar strukturerat och tydligt i en värdebedömning som ska ligga till grund för ersättningens nivå i det slutgiltiga avtalet Bistå programmets markförhandlare i förhandlingar med berörda fastighetsägare gällande redovisningen av innehållet i utförda värdebedömningar Genomföra intrångsvärderingar samt värdering av övriga skador som underlag till förhandlingar för att uppnå markåtkomst på frivillig väg genom avtal. Granskar värderingar utförda av Lantmäteriet i pågående förrättningar Granska motpartens framtagna värdering vid avtalsförhandlingar. Uppdraget har från avtalsstart en varierande omfattning över uppdragstiden. Uppdragets totala omfattning antas motsvara en tjänst med 60-80 % av heltid. Omfattningen i detalj ska överenskommas mellan beställaren och leverantören.Avtalet sträcker sig som längst 8 år.Uppdragets takvärde bedöms vara max 10 000 000 kr.Beställaren lämnar inga garantier avseende volym.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-557077
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Svefa Aktiebolag Numéro national d'identification: 556514-3434 Adresse postale: Box 3316 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 10366 Pays: Suède Courriel: niklas.lundberg@svefa.se Adresse internet: http://www.svefa.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afjpeubbzn https://opic.com/id/afjpeubbzn
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Malmö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Suède-Malmö: Services immobiliers propresType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 14/01/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
70100000 - Services immobiliers propres 
70300000 - Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers