Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Malmö: Services techniques

2022/S 89-245905  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Suède-Malmö: Services techniques 2022/S 089-245905 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Va Syd Numéro national d'identification: 222000-2378 Adresse postale: Box 191 Ville: Malmö Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 20121 Pays: Suède Point(s) de contact: Marie Palmkvist Courriel: marie.palmkvist@vasyd.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vasyd.se
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamiskt inköpssystem (DIS) av teknik- och miljökonsulter för delområden processteknik inom vatten, och avlopp, samt delområde grundvatten - vattentäkt Numéro de référence: 21/00835
II.1.2) Code CPV principal 71356000 Services techniques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Teknik- och miljökonsulter för VA SYDs utredningsarbete inom processteknik. Upphandlingen görs som ett dynamiskt inköpssystem som en delad upphandling där det är möjligt att svara på en eller flera delar avseende Dricksvatten, Avlopp samt inom grundvatten-vattentäkt. Utredningarna kommer att genomföras på VA SYDs produktionsanläggningar, avloppsreningsverk och vattenverk och råvattentäkter.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 800 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement 71321300 Services de conseil en matière de plomberie 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 71800000 Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224 Skåne län Lieu principal d'exécution:
Malmö
II.2.4) Description des prestations:
Teknik- och miljökonsulter för VA SYDs utredningsarbete inom processteknik. Upphandlingen görs som ett dynamiskt inköpssystem som en delad upphandling där det är möjligt att svara på en eller flera delar avseende Dricksvatten, Avlopp samt inom grundvatten-vattentäkt. Utredningarna kommer att genomföras på VA SYDs produktionsanläggningar, avloppsreningsverk och vattenverk och råvattentäkter. AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Det dynamiska inköpssystemet avser konsultuppdrag inom de tre olika delområden Processteknik Vatten, Processteknik Avlopp, och Grundvatten-vattentäkt. Anbudssökande kvalificerar sig för de tre delområdena separat. Endast anbudssökanden som kvalificerat sig för det specifika delområdet vilket aktuell anbudsinbjudan härrör till kommer att bjudas in att lämna anbud vid varje anbudsinbjudan. Inom VA SYD finns det avloppsreningsverk, vattenverk och vattentäkter. Många av VA SYDs produktionsanläggningar (avloppsreningsverk och vattenverk) står inför behov av reinvesteringar och utbyggnader i olika omfattning. VA SYD har också behov av att både utveckla och avveckla befintliga vattentäkter. I utredningsuppdrag ska den anlitade konsulten självständigt hantera utredningsarbete och ha stor förmåga att tänka övergripande. Arbetet består ofta i att undersöka förutsättningar och redovisa dessa, välja metod för värdering, föreslå och prova lösningar och värdera dessa (bland annat kostnader och nyttor), samt komma till en för VA SYD rekommenderad lösning. I utredningsuppdraget ingår att på ett lättfattligt och pedagogiskt vis redovisa sitt uppdrag i såväl tal som skriftligen med rapporttext och tillhörande bilder eller ritningar. Ibland ska utredningen ske i tätt samarbete med VA SYDs personal och ibland även med andra inhyrda konsulter. VA SYD uppskattar det totala behovet i genomsnitt till 5 heltidstjänster per år. Behovet kan dock komma att variera från år till år. För vidare information om upphandlingsförfarandet, se AUB.1.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 220-580721
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ramboll Sweden AB Numéro national d'identification: 556133-0506 Adresse postale: Box 17009 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 10462 Pays: Suède Courriel: martina.uldal@ramboll.se Adresse internet: http://www.ramboll.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 800 000.00 SEK / Offre la plus élevée: 800 001.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/affnerfvxk https://opic.com/id/affnerfvxk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Malmö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Suède-Malmö: Services techniquesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 06/05/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71321300 - Services de conseil en matière de plomberie 
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
71356000 - Services techniques 
71800000 - Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets