Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 05/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Norrköping: Travaux de dragage et de pompage

2020/S 68-161029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/04/2020
S68
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Suède-Norrköping: Travaux de dragage et de pompage

2020/S 068-161029

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 023-050200)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sjöfartsverket
Numéro national d'identification: 202100-0654
Adresse postale: Östra Promenaden 7
Ville: Norrköping
Code NUTS: SE
Code postal: 601 78
Pays: Suède
Point(s) de contact: Monica Lagervall
Courriel: monica.lagervall@sjofartsverket.se Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sjofartsverket.se

http://www.sjofartsverket.se
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Mälarprojektet - delprojekt farled, muddringsentreprenad Mälaren

Numéro de référence: 19-03951

II.1.2)
Code CPV principal
45252124

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Entreprenaden omfattar den schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH2000. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås respektive Köpings hamn, en sträcka på ca 40 distans. Majoriteten av massorna ska dumpas inom medgivna dumpningsomra?den. Upphandlingsföremål Entreprenaden omfattar den schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH2000. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås- respektive Köpings hamn, en sträcka på ca 40 distans. Majoriteten av massorna ska dumpas inom medgivna dumpningsområden.Detaljerade uppgifter om projektet i övrigt framgår av förfrågningsunderlaget enl. AFB.22 i dessa föreskrifter.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 023-050200

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 05/06/2020

Heure locale: 23:59

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till

Au lieu de:

Date: 29/07/2020

Lire:

Date: 04/09/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 08/06/2020

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Visma annons: https://opic.com/id/afkrbjixnh

https://opic.com/id/afkrbjixnh
 
 
C L A S S E    C P V
45112500 - Travaux de terrassement 
45252124 - Travaux de dragage et de pompage