Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Örebro: Services de conseil et de consultation en ingénierie

2021/S 37-093295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Suède-Örebro: Services de conseil et de consultation en ingénierie

2021/S 037-093295

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 015-032344)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Örebrobostäder Aktiebolag
Numéro national d'identification: 556334-8449
Adresse postale: Box 8033
Ville: Örebro
Code NUTS: SE124 Örebro län
Code postal: 700 08
Pays: Suède
Point(s) de contact: Erika Lööv-Wallin
Courriel: erika.loov-wallin@affarsconcept.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.obo.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tekniska konsulter för projektering - fyra delområden

Numéro de référence: 21/2

II.1.2)
Code CPV principal
71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag åt ÖBO. Syftet med denna upphandling är att täcka ÖBOs behov av tekniska konsulter för projektering, inom följande delområden: Geoteknik Mark - finplanering (landskapsarkitekter) VA - mark GIS-tjänster Anbud får lämnas på ett eller flera delområden. Mer information om upphandlingens omfattning framgår av AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget. Baserat på historiska siffror har omfattningen uppgått till nedanstående nivåer per delområde. Geoteknik ca 1 MSEK/år Mark - finplanering (landskapsarkitekter) ca 4 MSEK/år VA - mark ca 2 MSEK/år GIS-tjänster ca 1 MSEK/år Ovan nämnd historisk volym ska betraktas som ett riktvärde och är inte bindande för ÖBO. Omfattning kan komma att under- eller överskridas. Konsulten ska utföra det verkliga behovet.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 015-032344

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 05/03/2021

Heure locale: 23:59

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ej aktuellt Visma annons: https://opic.com/id/aftpflyhxq

https://opic.com/id/aftpflyhxq
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie 
71321300 - Services de conseil en matière de plomberie 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71335000 - Études techniques 
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
71420000 - Services d'architecture paysagère 
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil