Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Örebro: Services de formation

2022/S 89-245276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Suède-Örebro: Services de formation 2022/S 089-245276 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Arbetsförmedlingen Numéro national d'identification: 202100-2114 Adresse postale: Olaigatan 4 Ville: Örebro Code NUTS: SE22 Sydsverige Code postal: 701 47 Pays: Suède Point(s) de contact: Tomas Åkerblom Courriel: tomas.akerblom@arbetsformedlingen.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.arbetsformedlingen.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Isoleringsmontör Numéro de référence: Af-2021/0079 6479
II.1.2) Code CPV principal 80500000 Services de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Allmän orientering Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Isoleringsmontör, diarienummer Af-2021/0079 6479. Utbildningen är förlagd till två (2) geografiska leveransområden. Kontraktsföremålet Kontraktsföremålet som efterfrågas är utbildning till yrket Isoleringsmontör. Sista anbudsdag Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast: 2022-03-29 23:59.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 31 400 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80530000 Services de formation professionnelle 80531000 Services de formation industrielle et technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE22 Sydsverige
II.2.4) Description des prestations:
Utbildningen är förlagd till två (2) geografiska leveransområden. Upphandlingen består av en (1) generell upphandlingsdel som ska besvaras av alla anbudsgivare. Därutöver finns det två (2) specifika upphandlingsdelar där anbudsgivaren är fri att lägga anbud på en eller båda delarna. Varje specifik upphandlingsdel skall uppfattas som en egen upphandling och anbuden kommer att utvärderas var för sig för respektive specifik upphandlingsdel. Arbetsmarknadsutbildning är en kortare yrkesutbildning riktad mot ett specifikt yrke. Syftet är att underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och öka arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Utbildningarna anpassas utifrån aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden samt lokala behov och förutsättningar. Bakgrund Utifrån erfarenheter och analys av tidigare avtal samt en behovsanalys genomförd i dialog med Arbetsförmedlingens regioner, nuvarande leverantör och branschorganisationer så är bedömningen att behovet kvarstår gällande att utbilda isoleringsmontörer. Gymnasieskolan VVS- och fastighetsprogram tillhandahåller en utbildning som skulle kunna lösa behovet men få elever väljer denna inriktning. För att tillgodose behovet på arbetsmarknaden gällande isoleringsmontörer beslutas att en upphandling av arbetsmarknadsutbildning ska ske. Utbildningen är nationell och har tidigare varit geografiskt placerad i Gävle men utifrån ny analys efterfrågas nu utbildningen i Arbetsförmedlingens Region Syd. Ramavtalstid och optioner Arbetsförmedlingen avser att teckna ramavtal med option under en sammanlagd avtalstid på högst 4 år. Ramavtalet träder i kraft den dag som beslutas i samband med att avtalet undertecknas av båda parter. Preliminär första avtalsperiod är från och med 2022-08-01 till och med 2023-07-31. Om avtalsstart blir senarelagd i enskilda leveransområden, på grund av omständigheter som inte beror på Arbetsförmedlingen, förbehåller sig Arbetsförmedlingen rätten att korta den inledande avtalsperioden för att tidsmässigt fasa ihop samtliga leveransområdens avtal. Arbetsförmedlingen äger rätt, men är inte skyldig, att sedan förlänga ramavtalet tre (3) gånger med upp till tolv (12) månader per gång, och med oförändrade avtalsvillkor. Om rätten till förlängning avses att nyttjas meddelar Arbetsförmedlingen leverantören skriftligt senast fyra (4) månader före pågående avtalsperiods slutdatum.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 041-107422
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Astar AB Numéro national d'identification: 556614-8093 Ville: Umeå Code NUTS: SE32 Mellersta Norrland Pays: Suède
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 800 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 15 800 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Movant AB Numéro national d'identification: 556526-5005 Ville: Stockholm Code NUTS: SE11 Stockholm Pays: Suède
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 600 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 15 600 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/affoqkmzwp https://opic.com/id/affoqkmzwp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Stockholm Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Suède-Örebro: Services de formationType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Non spécifiéType de marché: Services 06/05/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
80500000 - Services de formation 
80530000 - Services de formation professionnelle 
80531000 - Services de formation industrielle et technique