Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 02/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : Services divers d'entretien et de réparation : Ramavtal portar och dörrautomatik

2024/S 2024-122642  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122642-2024 - Mise en concurrence
Suède – Services divers d'entretien et de réparation – Ramavtal portar och dörrautomatik
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AB Kristianstadsbyggen
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ramavtal portar och dörrautomatik
Description: Denna upphandling omfattar huvudsakligen service av motordrivna portar och liknande anordningar samt reparation och nyinstallation dörrautomatik. Denna upphandling är uppdelad på två avtalsområden. Avtalsområde 1 - Portar Avtalsområde 2 – Dörrautomatik. Avtalsområdena kommer således utvärderas separat. Endast en Anbudsgivare kommer att antas på respektive avtalsområde. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på båda områdena eller bara ett.
Identifiant de la procédure: a8235ad3-06ba-443e-95e6-23992fc70152
Identifiant interne: 24/6
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50800000 Services divers d'entretien et de réparation
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
CorruptionUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering
Participation à une organisation criminelleUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering
FraudeUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesUF4.1 Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Ramavtal portar och dörrautomatik
Description: Denna upphandling omfattar huvudsakligen service av motordrivna portar och liknande anordningar samt reparation och nyinstallation dörrautomatik. Denna upphandling är uppdelad på två avtalsområden. Avtalsområde 1 - Portar Avtalsområde 2 – Dörrautomatik. Avtalsområdena kommer således utvärderas separat. Endast en Anbudsgivare kommer att antas på respektive avtalsområde. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på båda områdena eller bara ett.
Identifiant interne: 24/6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50800000 Services divers d'entretien et de réparation
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 30/04/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: UF4.1.2 Leverantörskvalificering
Description: Krav på ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivare skall vid tillfället för anbudslämnandet och under hela avtalsperioden ha en kreditvärdighet som uppfyller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralen (UC) eller motsvarande. Till styrkande av att kraven enligt ovan är uppfyllda kommer Beställaren att inhämta upplysning från Upplysningscentralen (UC). Skulle kreditvärdigheten inte uppnås kommer Beställaren att ta kontakt med Anbudsgivaren och bereda denna möjlighet att påvisa att Anbudsgivaren har begärd ekonomisk ställning, vilket kan påvisas genom utdrag från annat kreditratingsinstitut utvisande motsvarande UC riskklass 3 eller bättre.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: UF4.1.2 Leverantörskvalificering
Description: Lämplighet Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, så även de företag vars kapacitet Anbudsgivare åberopar.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: UF4.1.2 Leverantörskvalificering
Description: Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha tillräcklig teknisk kapacitet, erfarenhet och resurser för att kunna genomföra det uppdrag som upphandlingen avser. Anbudsgivarens erfarenhet I handling 07.1 anbudsformulär skall Anbudsgivaren intyga och fylla i uppgifter som styrker att Anbudsgivaren har utfört minst ett likvärdigt uppdrag. Anbudsgivare som endast lämnar anbud på ett avtalsområde skall enbart fylla i uppgifter för det avtalsområdet. Uppdraget skall vara genomfört inom de fem senaste åren. Med likvärdigt uppdrag avseende avtalsområde 1 avses att anbudsgivaren har utfört uppdrag som innebär självständig planering och utförande av service av motordrivna portar och att uppdragen har varit av jämförbar volym vilket ska motsvara arbete för minst 200 000 SEK/år exkl. moms under ett av de senaste fem åren. Med likvärdigt uppdrag avseende avtalsområde 2 avses att anbudsgivaren har utfört reparationer och nyinstallationer av dörrautomatik av jämförbar volym vilket ska motsvarar arbete för minst 100 000 SEK/år exkl. moms under ett av de senaste fem åren. Intyget skall utgöras av en kortfattad beskrivning av de enligt Anbudsgivaren likvärdiga uppdragen. Intygen skall innehålla kontaktperson, telefonnummer och e-post till respektive företag, samt tidsperiod för när uppdraget utfördes. Anbudsgivarens organisation I anbudsformuläret skall Anbudsgivarens funktioner namnges enligt följande; Ombud, Arbetsledare, Bas-P, Bas-U, Kvalitetsansvarig, miljöansvarig, tillståndsansvarig samt kontaktperson för Ramavtalet (K3.2-K3.2.5). En person kan namnges på mer än en funktion. I anbudsformuläret skall Anbudsgivare intyga att vid avtalsstart kommer personal ha all erforderlig kompetens, utbildning och behörighet som krävs för uppdragens utförande. Beställaren förbehåller sig rätten att kunna begära in intyg som styrker detta under anbudsutvärderingen och/eller avtalsperioden. Arbetsledare – Avtalsområde 1 Anbudsgivare som endast lämnar anbud på ett avtalsområde skall enbart fylla i uppgifter för det avtalsområdet. Anbudsgivaren skall i handling 07.1 Anbudsformulär ange två referensuppdrag som skall uppfylla nedan krav. Anbudsgivare skall offerera en arbetsledare som skall uppfylla nedan angivna krav. • Minst tre års arbetslivserfarenhet under de senaste fem åren avseende arbetsledare inom portar. • Med likvärdigt uppdrag avseende avtalsområde 1 avses att anbudsgivaren har utfört uppdrag som innebär självständig planering och utförande av service av motordrivna portar och att uppdragen har varit av jämförbar volym vilket ska motsvara arbete för minst 200 000 SEK/år exkl. moms under ett av de senaste fem åren. Ovan krav för arbetsledare skall styrkas genom bifogat CV, där ovan krav tydligt framgår. Offereras mer än en arbetsledare diskvalificeras anbudet. Arbetsledare – Avtalsområde 2 Anbudsgivare som endast lämnar anbud på ett avtalsområde skall enbart fylla i uppgifter för det avtalsområdet. Anbudsgivaren skall i handling 07.1 Anbudsformulär ange två referensuppdrag som skall uppfylla nedan krav. Anbudsgivare skall offerera en arbetsledare som skall uppfylla nedan angivna krav. • Minst tre års arbetslivserfarenhet under de senaste fem åren avseende arbetsledare inom dörrautomatik. • Med likvärdigt uppdrag avseende avtalsområde 2 avses att arbetsledaren har utfört reparationer och nyinstallationer av dörrautomatik av jämförbar volym vilket ska motsvarar arbete för minst 100 000 SEK/år exkl. moms under ett av de senaste fem åren räknat från 2019-01-01. Ovan krav för arbetsledare skall styrkas genom bifogat CV, där ovan krav tydligt framgår. Offereras mer än en arbetsledare diskvalificeras anbudet.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11129
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 23:59:58 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 07:00:00 (UTC+2)
Lieu: Kristianstad
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: AB Kristianstadsbyggen
Numéro d’enregistrement: 5560541889
Département: Inköpsavdelningen
Adresse postale: Box 90  
Ville: KRISTIANSTAD
Code postal: 291 21
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Point de contact: Ebba Liljekvist
Adresse électronique: ebba.liljekvist@abk.se
Téléphone: +46 44 780 33 40
Adresse internet: http://www.abk.se
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Adresse postale: Box 4522  
Ville: Malmö
Code postal: 203 20
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Téléphone: 040-35 35 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a2ecb4ca-4524-47ac-868a-64502e65fd4b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:37:44 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 11:37:47 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122642-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation