Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 03/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité : Kommunikationstjänster 2024

2024/S 2024-123359  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123359-2024 - Mise en concurrence
Suède – Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité – Kommunikationstjänster 2024
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fortifikationsverket
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Kommunikationstjänster 2024
Description: Kommunikationstjänster 2024
Identifiant de la procédure: d9e255e0-473c-4b84-b246-4835e084360e
Identifiant interne: 4736/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 000 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleBefinner sig den ekonomiska aktören i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?
FailliteHar den ekonomiska aktören gått i konkurs?
CorruptionHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel
   2. 1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller den ekonomiska aktören.
ConcordatHar den ekonomiska aktören ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?
Participation à une organisation criminelleHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceHar den ekonomiska aktören ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).
FraudeHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
InsolvabilitéÄr den ekonomiska aktören föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Biens administrés par un liquidateurÄr den ekonomiska aktörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureHar den ekonomiska aktören befunnit sig i någon av följande situationer: a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller urvalskriterier, b) har undanhållit sådan information, c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller enheten kräver, och d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge aktören otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéHar den ekonomiska aktören kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i upphandlingsförfarandet?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéHar den ekonomiska aktören eller ett företag med anknytning till denne bistått den upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet?
Coupable d’une faute professionnelle graveHar den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesHar den ekonomiska aktören varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialHar den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
État de cessation d’activitésHar den ekonomiska aktören avbrutit sin näringsverksamhet?
Paiement d’impôts et taxesHar den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesHar den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Generell del
Description: Generell del
Identifiant interne: 4736/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/06/2024
Date de fin de durée: 31/05/2026
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Förlängning är 12 månader
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna
Description: Alla nödvändiga urvalskriterier som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts för att begränsa antalet kandidater på följande sätt: Om vissa intyg eller andra styrkande handlingar krävs, ange för vart och ett om den ekonomiska aktören har dessa handlingar:
Description: Om vissa av dessa intyg eller styrkande handlingar finns tillgängliga elektroniskt, ange var för vart och ett:
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i yrkesregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i yrkesregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i handelsregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i handelsregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd
Description: Krävs särskilt tillstånd för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation
Description: Krävs medlemskap i en särskild organisation för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tillåtelse till kontroller
Description: För komplexa varor eller tjänster som ska levereras eller, i undantagsfall, för varor eller tjänster som är avsedda för ett särskilt ändamål: Kommer den ekonomiska aktören att tillåta kontroller av sin produktionskapacitet eller tekniska kapacitet och, vid behov, av sina tillgängliga undersöknings- och forskningsresurser och av dess metoder för kvalitetskontroll? Kontrollen ska göras av den upphandlande myndigheten eller på dennas vägnar av ett behörigt offentligt organ i det land där leverantören eller tjänsteleverantören är etablerad.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier utan äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras, som inte behöver åtföljas av äkthetsintyg.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier med äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras och kommer att tillhandahålla äkthetsintyg där så är tillämpligt.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: intyg från institutioner för kvalitetskontroll
Description: Kan den ekonomiska aktören uppvisa intyg som utfärdats av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller av enheter med erkänd kompetens som intygar att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med de tekniska specifikationer eller standarder som föreskrivs i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om kvalitetssäkringsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa kvalitetssäkringsstandarder, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder?
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 25/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11089
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 23:59:59 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 210 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 04/04/2024 00:00:00 (UTC+2)
Lieu: Fortifikationsverket, Eskilstuna
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Linköping
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Anbudsområde 1
Description: Anbudsområde 1
Identifiant interne: 4736/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/06/2024
Date de fin de durée: 31/05/2026
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Förlängning är 12 månader
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna
Description: Alla nödvändiga urvalskriterier som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts för att begränsa antalet kandidater på följande sätt: Om vissa intyg eller andra styrkande handlingar krävs, ange för vart och ett om den ekonomiska aktören har dessa handlingar:
Description: Om vissa av dessa intyg eller styrkande handlingar finns tillgängliga elektroniskt, ange var för vart och ett:
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i yrkesregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i yrkesregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i handelsregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i handelsregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd
Description: Krävs särskilt tillstånd för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation
Description: Krävs medlemskap i en särskild organisation för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tillåtelse till kontroller
Description: För komplexa varor eller tjänster som ska levereras eller, i undantagsfall, för varor eller tjänster som är avsedda för ett särskilt ändamål: Kommer den ekonomiska aktören att tillåta kontroller av sin produktionskapacitet eller tekniska kapacitet och, vid behov, av sina tillgängliga undersöknings- och forskningsresurser och av dess metoder för kvalitetskontroll? Kontrollen ska göras av den upphandlande myndigheten eller på dennas vägnar av ett behörigt offentligt organ i det land där leverantören eller tjänsteleverantören är etablerad.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier utan äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras, som inte behöver åtföljas av äkthetsintyg.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier med äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras och kommer att tillhandahålla äkthetsintyg där så är tillämpligt.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: intyg från institutioner för kvalitetskontroll
Description: Kan den ekonomiska aktören uppvisa intyg som utfärdats av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller av enheter med erkänd kompetens som intygar att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med de tekniska specifikationer eller standarder som föreskrivs i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om kvalitetssäkringsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa kvalitetssäkringsstandarder, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder?
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 25/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11089
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de la procédure:
Une habilitation de sécurité est requise
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 23:59:59 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 210 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 04/04/2024 00:00:00 (UTC+2)
Lieu: Fortifikationsverket, Eskilstuna
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Linköping
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Anbudsområde 2
Description: Anbudsområde 2
Identifiant interne: 4736/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Suède
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/06/2024
Date de fin de durée: 31/05/2026
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Förlängning är 12 månader
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna
Description: Alla nödvändiga urvalskriterier som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som meddelandet hänvisar till är uppfyllda.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Den ekonomiska aktören uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts för att begränsa antalet kandidater på följande sätt: Om vissa intyg eller andra styrkande handlingar krävs, ange för vart och ett om den ekonomiska aktören har dessa handlingar:
Description: Om vissa av dessa intyg eller styrkande handlingar finns tillgängliga elektroniskt, ange var för vart och ett:
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i yrkesregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i yrkesregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inskrivning i handelsregister
Description: Den ekonomiska aktören är inskriven i handelsregister som förs i den medlemsstat där aktören är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd
Description: Krävs särskilt tillstånd för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation
Description: Krävs medlemskap i en särskild organisation för att kunna tillhandahålla tjänsten i fråga i den ekonomiska aktörens etableringsland?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Tillåtelse till kontroller
Description: För komplexa varor eller tjänster som ska levereras eller, i undantagsfall, för varor eller tjänster som är avsedda för ett särskilt ändamål: Kommer den ekonomiska aktören att tillåta kontroller av sin produktionskapacitet eller tekniska kapacitet och, vid behov, av sina tillgängliga undersöknings- och forskningsresurser och av dess metoder för kvalitetskontroll? Kontrollen ska göras av den upphandlande myndigheten eller på dennas vägnar av ett behörigt offentligt organ i det land där leverantören eller tjänsteleverantören är etablerad.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier utan äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras, som inte behöver åtföljas av äkthetsintyg.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: prover, beskrivningar eller fotografier med äkthetsintyg
Description: För offentliga varukontrakt: Den ekonomiska aktören kommer att leverera prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som ska levereras och kommer att tillhandahålla äkthetsintyg där så är tillämpligt.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: För varukontrakt: intyg från institutioner för kvalitetskontroll
Description: Kan den ekonomiska aktören uppvisa intyg som utfärdats av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller av enheter med erkänd kompetens som intygar att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med de tekniska specifikationer eller standarder som föreskrivs i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om kvalitetssäkringsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa kvalitetssäkringsstandarder, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder
Description: Kommer den ekonomiska aktören att kunna uppvisa intyg som utfärdats av oberoende organ som intygar att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder?
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 25/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11089
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 23:59:59 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 210 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 04/04/2024 00:00:00 (UTC+2)
Lieu: Fortifikationsverket, Eskilstuna
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Linköping

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fortifikationsverket
Numéro d’enregistrement: 2021004607
Département: Upphandling
Adresse postale: Besöksadress HK: Kungsgatan 43  
Ville: ESKILSTUNA
Code postal: 63189
Subdivision pays (NUTS): Södermanlands län (SE122)
Pays: Suède
Point de contact: Julia Trostén
Adresse électronique: julia.trosten@fortifikationsverket.se
Téléphone: +46 010-44 44 000
Adresse internet: http://www.fortv.se
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Förvaltningsrätten i Linköping
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Adresse postale: Box 406  
Ville: Linköping
Code postal: 581 04
Subdivision pays (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Téléphone: 013-25 11 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e804b658-076f-4299-b096-7c545a8087b9 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 09:19:33 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 09:19:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123359-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité