Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Solna:Services de nettoyage et d'hygiène

2023/S 200-627414  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Suède-Solna: Services de nettoyage et d'hygiène 2023/S 200-627414 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Numéro national d'identification: 815200-1148 Adresse postale: Box 1104 Ville: Solna Code NUTS: SE Sverige Code postal: 17122 Pays: Suède Courriel: Maria.orsmark@signalisten.se Téléphone: +46 734610278 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.signalisten.se/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lokalvårdstjänster (Inre skötsel) Numéro de référence: UH-2023-26
II.1.2) Code CPV principal 90900000 Services de nettoyage et d'hygiène
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Lokalvård är en central funktion i B´s fastighetsförvaltning där välskötta lokaler är viktigt för hyresgästers, de anställdas och besökares trivsel. För vissa personer med allergiska besvär och dylikt är en bra och ordentlig städning en förutsättning för att kunna vistas i lokalerna under drägliga förhållanden. B utför mätningar av kundnöjdhet i sin verksamhet och i dessa mätningar ingår även området lokalvård. Det är därför av högsta vikt att lokalvård utförs i enlighet med ställda krav i upphandlingsdokumenten och att L som utför tjänsten säkerställer en jämn och hög nivå på de tjänster som levereras under avtalstiden. Kortfattade beskrivning om entreprenaden Denna upphandling avser Lokalvårdstjänster (inre skötsel) med tillhörande tilläggstjänster i B´s fastighetsbestånd om en sammantagen städyta på cirka 95 000 kvadratmeter (kvm) och cirka 240 trapphus. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90900000 Services de nettoyage et d'hygiène 90910000 Services de nettoyage 90911000 Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres 90911100 Services de nettoyage de logements 90919000 Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige Code NUTS: SE11 Stockholm Code NUTS: SE110 Stockholms län
II.2.4) Description des prestations:
Lokalvård är en central funktion i B´s fastighetsförvaltning där välskötta lokaler är viktigt för hyresgästers, de anställdas och besökares trivsel. För vissa personer med allergiska besvär och dylikt är en bra och ordentlig städning en förutsättning för att kunna vistas i lokalerna under drägliga förhållanden. B utför mätningar av kundnöjdhet i sin verksamhet och i dessa mätningar ingår även området lokalvård. Det är därför av högsta vikt att lokalvård utförs i enlighet med ställda krav i upphandlingsdokumenten och att L som utför tjänsten säkerställer en jämn och hög nivå på de tjänster som levereras under avtalstiden.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 193-602867
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol Ville: Stockholm Code postal: 115 76 Pays: Suède Courriel: forvaltningsrattenistockholm@dom.se Téléphone: +46 8-56168000 Fax: +46 8-56168001 Adresse internet: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Lokalvårdstjänster (Inre skötsel) 17/10/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage 
90911000 - Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres 
90911100 - Services de nettoyage de logements 
90919000 - Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux