Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Stockholm: Équipements médicaux

2021/S 199-519051  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Suède-Stockholm: Équipements médicaux

2021/S 199-519051

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 176-456528)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Karolinska Universitetssjukhuset
Numéro national d'identification: 232100-0016
Adresse postale: Inköpsavdelningen
Ville: Stockholm
Code NUTS: SE11 Stockholm
Code postal: 171 76
Pays: Suède
Point(s) de contact: Carina Pettersson
Courriel: carina.u.pettersson@sll.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.karolinska.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Produkter och utrustning för mikrovågsablation

Numéro de référence: 19-180

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Anbudsinbjudan Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder till anbudsgivning för upphandling av ett avtal avseende komplett funktion för mikrovågs-ablation av tumörer (dvs antenner, generator etc). Karolinska söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta. Antagen Leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinskas vårdflöde inom upphandlat område. Leverantörer till Karolinskas verksamhet ska upprätthålla effektiva och optimerade rutiner för logistik och administration rörande beställningar, leveranser, prislistor, fakturering, support och utbildning anpassade till Karolinskas modell.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 176-456528

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 12/10/2021

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 00:00

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 23:59

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/aflztxehrx Mercell annons: https://opic.com/id/afowazbqub

https://opic.com/id/aflztxehrx
https://opic.com/id/afowazbqub
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
33162100 - Équipement pour bloc opératoire 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers