Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Stockholm:Services d'analyses d'enquêtes

2024/S 12-031749  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


17/01/2024
S12
Suède-Stockholm: Services d'analyses d'enquêtes

2024/S 012-031749

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 152-374960)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: TILLVÄXTVERKET
Numéro national d'identification: 202100-6149
Adresse postale: Box 4044
Ville: Stockholm
Code NUTS: SE110 Stockholms län
Code postal: 102 61
Pays: Suède
Point(s) de contact: Andreas Luiga
Courriel: andreas.luiga@tillvaxtverket.se
Téléphone: +46 08-6817712
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tillvaxtverket.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Utvärderings- och analystjänster

Numéro de référence: Ä 2019-728

II.1.2)
Code CPV principal
79311300 Services d'analyses d'enquêtes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att sedan kunna lämna anbud i uppdrag som avser utvärdering och analys av arbetet inom våra verksamhetsområden. Förutom gedigen utvärderingskompetens eller erfarenheter av analysarbete efterfrågas relevant kunskap och erfarenhet inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och hållbar utveckling.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 152-374960

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 05/08/2028

Lire:

Date: 13/01/2024

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Utvärderings- och analystjänster 17/01/2024 SWE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79311300 - Services d'analyses d'enquêtes 
79313000 - Services d'évaluation des performances 
79411000 - Services de conseil en gestion générale 
79419000 - Services de conseil et d'évaluation