Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Stockholm: Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité

2022/S 53-137571  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Suède-Stockholm: Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 2022/S 053-137571 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Adda Inköpscentral AB Numéro national d'identification: 556819-4798 Adresse postale: Hornsgatan 15 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 117 99 Pays: Suède Point(s) de contact: Pernilla Jönsson Courriel: Pernilla.Jonsson@adda.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.adda.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Säkerhetsteknik 2020 Numéro de référence: 10511
II.1.2) Code CPV principal 35120000 Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Upphandlingen av säkerhetssystem inklusive service och support och service och support av befintligt säkerhetssystem. Samtliga avrop från tecknade ramavtal kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Upphandlingen består av följande 12 anbudsområden:
   1.  Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar inklusive support och service
   2.  Inbrottslarm, installation inklusive support service
   3.  Support och service av befintligt inbrottslarm
   4.  Överfallslarm (personlarm) inklusive support och service
   5.  Kameraövervakning installation inklusive support och service
   6.  Support och service av befintlig kameraövervakning
   7.  Brandskyddssystem installation inklusive support och service
   8.  Support och service av befintligt brandskyddssystem
   9.  Passagesystem installation inklusive support och service 1o. Support av service av befintligt passagesystem. 11. Digitala nycklar installation inklusive support och service 12. Support och service av befintliga digitala nycklar
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 450 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31625000 Avertisseurs d'effraction et d'incendie 35121300 Accessoires de sécurité 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 50610000 Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingen avser: - Anskaffning av säkerhetssystem inklusive service och support - Service och support av befintligt säkerhetssystem Anbud kan lämnas för nationellt område eller för en eller flera av sex områden. De säkerhetssystem som ingår i upphandlingen är: - mekaniska och elektromagnetiska låsenheter - inbrottslarm - personlarm (överfallslarm) - brandlarmsystem - passagesystem - kameraövervakningssystem - digitala nycklar Omfattning Upphandlingen omfattar anskaffning av tekniska och mekaniska säkerhetssystem med tillhörande tjänster samt brandskydd med tillhörande tjänster. Samtliga avrop från tecknade ramavtal kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Det innebär att villkor ställda i ramavtalsupphandling är baskrav och lämnade priser är takpriser. Upphandlingen består av följande 12 anbudsområden:
   1.  Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar inklusive support och service
   2.  Inbrottslarm, installation inklusive support service
   3.  Support och service av befintligt inbrottslarm
   4.  Överfallslarm (personlarm) inklusive support och service
   5.  Kameraövervakning installation inklusive support och service
   6.  Support och service av befintlig kameraövervakning
   7.  Brandskyddssystem installation inklusive support och service
   8.  Support och service av befintligt brandskyddssystem
   9.  Passagesystem installation inklusive support och service 1o. Support av service av befintligt passagesystem. 11. Digitala nycklar installation inklusive support och service 12. Support och service av befintliga digitala nycklar Följande villkor gäller för upphandlingen. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Anbud som lämnas för säkerhetsteknik, (d v s område1,2,4,5,7,9 och 11) innebär att leverans ska kunna ske till samtliga offentliga verksamheter enligt lista över UM i Sverige Anbud gällande service ( d v s område 3,6 ,8 ,10 och 12) kan avse antingen leveranser till UM i hela Sverige eller upp till 5 av 6 geografiskt områden inom respektive anbudsområde. Anbud gällande system (d v s område 2 ,5 ,7 ,9 ,11) ska avse uppförande av komplett anläggning, support och service fram till garantiperiodens slut (5 år). Vid FKU kan andra andra tider komma att gälla. Vid FKU lämnas referensprislista för presenterad utrustning. För dessa prislistor sker uppräkning enligt valt index eller fastställt årligt uppräkningstal under kontraktstiden. Pris får inte överstiga pris för likvärdigt offererad huvudkomponent i ramavtal. Vid FKU kan debitering för ej specificerat material ske utifrån påslag på leverantörs inköpspriser. I sådana fall ska inköpspriser kunna redovisas öppet mot UM. Support och serviceavtal avser tillgänglighet för system och inställelsetider för insatser. Material för allt servicearbete debiteras. Vid utbyggnad /reparation av anläggning ska debitering av material ske utifrån vid FKU lämnad referensprislista/påslag på inköpspriser. Likvärdiga produkter får ej överstiga ramavtalspris. Initial och fortlöpande utbildning för installerade system t ex uppgradering av system ska ingå för i service och supportavtal. Lämnande priser i ramupphandlingen är takpriser. Priser uppdateras enligt angivet index.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Funktion / Pondération: 70 Coût - Nom: Integrationer / Pondération: 10 Coût - Nom: Kundportal / Pondération: 10 Coût - Nom: Hållbarhet / Pondération: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 166-432987
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Caverion Sverige AB Numéro national d'identification: 556052-8753 Adresse postale: Box 30156 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE Sverige Code postal: 10425 Pays: Suède Courriel: filip.n.lindgren@caverion.com Adresse internet: http://www.caverion.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telos Telemontage AB Numéro national d'identification: 556336-0584 Adresse postale: Skjutbanevägen 6 Ville: Örebro Code NUTS: SE Sverige Code postal: 703 69 Pays: Suède Courriel: soren.lindberg@telos-telemontage.se Adresse internet: http://www.telos.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stanley Security Sverige AB Numéro national d'identification: 556076-0737 Adresse postale: Box 12545 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE Sverige Code postal: 10229 Pays: Suède Courriel: kammarkollegiet-avrop@sbdinc.com Adresse internet: http://www.stanleysecurity.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Granitor Electro Aktiebolag Numéro national d'identification: 556436-3595 Adresse postale: Box 501 Ville: SANDVIKEN Code NUTS: SE Sverige Code postal: 81125 Pays: Suède Courriel: joakim.akre@midroc.se Adresse internet: http://www.midrocelectro.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Assemblin El AB Numéro national d'identification: 556013-4628 Adresse postale: c/o Imtech Nordic AB, Västberga allé 1 Ville: HÄGERSTEN Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12630 Pays: Suède Courriel: jonas.magnusson@assemblin.se Adresse internet: http://www.imtech.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AddSecure Smart Rescue Nordic AB Numéro national d'identification: 556929-8341 Adresse postale: AddSecure AB, Telefonvägen 26 Ville: HÄGERSTEN Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12626 Pays: Suède Courriel: upphandling.smartrescue.se@addsecure.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Great Security Solution Sverige AB Numéro national d'identification: 556618-7471 Adresse postale: Box 2101 Ville: SKARPNÄCK Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12823 Pays: Suède Courriel: sven-goran.svensson@greatsecurity.se Adresse internet: http://www.telelarm.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Avarn Security Systems AB Numéro national d'identification: 556479-1829 Adresse postale: August Barks gata 23B Ville: Västra Frölunda Code NUTS: SE Sverige Code postal: 421 32 Pays: Suède Courriel: anders.p.jonsson@avarnsecurity.com Adresse internet: http://www.nokas.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Finlarm AB Numéro national d'identification: 556376-7382 Adresse postale: Finlandsgatan 16 Ville: Kista Code NUTS: SE Sverige Code postal: 16474 Pays: Suède Courriel: fredrik.karlsson@finlarm.se Adresse internet: http://www.finlarm.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Swedlock AB Numéro national d'identification: 556746-5843 Adresse postale: Korsvägen 31 Ville: HALMSTAD Code NUTS: SE Sverige Code postal: 30256 Pays: Suède Courriel: joel.eliasson@swedlock.se Adresse internet: http://www.swedlock.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amigo Alarm Sweden AB Numéro national d'identification: 556760-8723 Adresse postale: c/o Transfer Group AB, Warfvinges väg 35 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE Sverige Code postal: 11274 Pays: Suède Courriel: fd@amigo.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afqrcqldre https://opic.com/id/afqrcqldre
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Stockholm Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Suède-Stockholm: Systèmes et appareils de surveillance et de sécuritéType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
31625000 - Avertisseurs d'effraction et d'incendie 
35120000 - Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 
35121300 - Accessoires de sécurité 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
50610000 - Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance