Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : Systèmes de diagnostic : Mellanmjukvara Programvara för PNA.

2024/S 2024-123403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123403-2024 - Résultats
Suède – Systèmes de diagnostic – Mellanmjukvara Programvara för PNA.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Region Värmland
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Mellanmjukvara Programvara för PNA.
Description: Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på Mellanmjukvara/Programvara för PNA med beskrivning i Upphandlingens omfattning. Det totala värdet för ingående varor/tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. optionsår beräknas uppgå till ca 14 miljoner SEK baserat på 2022 års inköpsvolymer/behov Regionen kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.   Upphandlingen omfattar: ·         Planering och projektledning ·         Införande och drift av system ·         Service och support ·         Systemutveckling ·         Utbildning ·         Dokumentation ·         Integrationer Analytix, Activ Directory, instrument, instruments mellanmjukvaror   Systemmiljö Leverantören ska tillhandahålla följande systemmiljöer av offererat system: ·         Produktionsmiljö ·         Testmiljö Beräknad avtalsstart: 2023-09-01 Beräknad Avtalstid för drift och förvaltning 2024-01-01 – 2027-12-31 (48 månader) med option för regionen om förlängning maximalt 24 månader + 24 månader + maximalt 24 månader. ·         Från avtalsstart till driftstart ska all projektering, förberedelser, integrationer och utbildningar genomföras tillsammans med tester för verifiering av ställda krav vars testresultat ska vara godkända av regionen i enlighet med leverantörens anbudshandlingar och gällande leveransplan. ·         Övertagande/Effektiv leveransdag av tjänsten ska ske senast 2024-01-01. Observera att det är regionen som avgör om option ska utnyttjas, antagen leverantör är enligt detta avtal skyldig att acceptera regionens begäran om att nyttja ovanstående optioner. Avisering om förlängning sker i god tid före avtalsperiodens utgång. För avtal publicerade i e-Avrop sker avisering via systemet eller via e-post. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Identifiant de la procédure: 60d52e1d-c8b5-4b4c-982a-ede4e9ac22fb
Avis précédent: 1981-2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33124110 Systèmes de diagnostic
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Värmlands län (SE311)
Pays: Suède
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Mellanmjukvara Programvara för PNA.
Description: Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på Mellanmjukvara/Programvara för PNA med beskrivning i Upphandlingens omfattning. Det totala värdet för ingående varor/tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. optionsår beräknas uppgå till ca 14 miljoner SEK baserat på 2022 års inköpsvolymer/behov Regionen kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.   Upphandlingen omfattar: ·         Planering och projektledning ·         Införande och drift av system ·         Service och support ·         Systemutveckling ·         Utbildning ·         Dokumentation ·         Integrationer Analytix, Activ Directory, instrument, instruments mellanmjukvaror   Systemmiljö Leverantören ska tillhandahålla följande systemmiljöer av offererat system: ·         Produktionsmiljö ·         Testmiljö Beräknad avtalsstart: 2023-09-01 Beräknad Avtalstid för drift och förvaltning 2024-01-01 – 2027-12-31 (48 månader) med option för regionen om förlängning maximalt 24 månader + 24 månader + maximalt 24 månader. ·         Från avtalsstart till driftstart ska all projektering, förberedelser, integrationer och utbildningar genomföras tillsammans med tester för verifiering av ställda krav vars testresultat ska vara godkända av regionen i enlighet med leverantörens anbudshandlingar och gällande leveransplan. ·         Övertagande/Effektiv leveransdag av tjänsten ska ske senast 2024-01-01. Observera att det är regionen som avgör om option ska utnyttjas, antagen leverantör är enligt detta avtal skyldig att acceptera regionens begäran om att nyttja ovanstående optioner. Avisering om förlängning sker i god tid före avtalsperiodens utgång. För avtal publicerade i e-Avrop sker avisering via systemet eller via e-post. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:76866:Lot:1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33124110 Systèmes de diagnostic
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33169500 Systèmes de suivi et de traçabilité chirurgicaux, 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes), 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 48100000 Logiciels pour l'industrie, 48180000 Logiciels médicaux, 48460000 Logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels, 48810000 Systèmes d'information, 48814000 Systèmes d'information dans le domaine médical, 51000000 Services d'installation (à l'exception des logiciels), 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui, 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels, 72212460 Services de développement de logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels, 72300000 Services de commutation de données
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 30/09/2034
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 3
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Karlstad
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Region Värmland

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 676 752,00 SEK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Siemens Healthcare AB
Offre:
Identifiant de l’offre: 3159879
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 9 676 752,00 SEK
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3159879
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/09/2023
Date de conclusion du marché: 06/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: InfoSolutions AB
Offre:
Nom officiel: Abbott Rapid Diagnostics Sweden AB

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Region Värmland
Numéro d’enregistrement: 232100-0156
Adresse postale: Rosenborgsgatan 50  
Ville: Karlstad
Code postal: 651 82
Subdivision pays (NUTS): Värmlands län (SE311)
Pays: Suède
Adresse électronique: upphandling@regionvarmland.se
Téléphone: 010-83 150 00
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Antirio AB
Numéro d’enregistrement: 556533-8133
Adresse postale: GÅRDSVÄGEN 18  
Ville: Solna
Code postal: 169 70
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: support@e-avrop.com
Téléphone: 08-501 190 00
Adresse internet: https://www.e-avrop.com
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Förvaltningsrätten i Karlstad
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Adresse postale: Box 568  
Ville: Karlstad
Code postal: 651 12
Subdivision pays (NUTS): Värmlands län (SE311)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Téléphone: +46 54-14 85 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Abbott Rapid Diagnostics Sweden AB
Numéro d’enregistrement: 556579-4301
Adresse postale: Knarrarnäsgatan 7  
Ville: Stockholm
Code postal: 164 40
Pays: Suède
Adresse électronique: samantha.panjeta@abbott.com
Téléphone: +447880479397
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: InfoSolutions AB
Numéro d’enregistrement: 556747-5883
Adresse postale: Kista Science Tower, plan B19  
Ville: Kista
Code postal: SE-164 51
Pays: Suède
Adresse électronique: jesper.brostrom@infosolutions.se
Téléphone: 0705452940
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Siemens Healthcare AB
Numéro d’enregistrement: 556157-2636
Adresse postale: Box 3120  
Ville: Solna
Code postal: 169 03
Pays: Suède
Adresse électronique: dx-anbud-se@siemens-healthineers.com
Téléphone: 070-8714676
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3d2c72ab-e39c-42f3-94f1-dcecd3ff3c83 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 08:05:28 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123403-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33124110 - Systèmes de diagnostic