Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 24/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Tomelilla: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

2021/S 86-223356  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Suède-Tomelilla: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

2021/S 086-223356

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 076-194625)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tomelilla kommun
Numéro national d'identification: 212000-0886
Adresse postale: i.u
Ville: Tomelilla
Code NUTS: SE224 Skåne län
Code postal: 273 80
Pays: Suède
Point(s) de contact: Petra Alm
Courriel: petra.alm@tomelilla.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tomelilla.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Verksamhetssystem Socialtjänst

Numéro de référence: KS 2019/28

II.1.2)
Code CPV principal
72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Inbjudan till anbudsgivning gällande verksamhetssystem socialtjänst. Inbjudan Tomelilla kommun, härefter "beställaren", inbjuder intresserade anbudsgivare, härefter "leverantören", till anbudsgivning avseende verksamhetssystem för handläggning och dokumentation inom både Individ och familjenämndens och Vård -och omsorgsnämndens verksamhetsområden i enlighet med detta förfrågningsunderlag (som är rubricerat Upphandlingsdokument) som är en del av upphandlingsdokumenten. Uppdraget framgår mer utförligt av avsnitt
   1. 2 Uppdragsbeskrivning, nedan. Beställaren kommer att teckna avtal med en leverantör. Upphandlingen ska utföras i den omfattning och på de villkor som följer av upphandlingsdokumenten, dvs. detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor och avtal samt i enlighet med vad som anges i anbud. Utvärdering sker enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, se vidare avsnitt
   5. 

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 076-194625

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 25/05/2021

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 30/05/2021

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afppuxecdd

https://opic.com/id/afppuxecdd Suède-Tomelilla: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniquesType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
24/05/2021
04/05/2021
SE
National

 
 
C L A S S E    C P V
48219300 - Logiciels d'administration 
48311100 - Système de gestion de documents 
48810000 - Systèmes d'information 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels