Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Västerås:Logiciels et systèmes d'information

2023/S 97-303005  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Suède-Västerås: Logiciels et systèmes d'information

2023/S 097-303005

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 075-225297)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Västerås stad
Numéro national d'identification: 212000-2080
Adresse postale: Fiskartorget 1
Ville: Västerås
Code NUTS: SE Sverige
Code postal: 72187
Pays: Suède
Courriel: johanna.porsaeus@vasteras.se
Téléphone: +46 21-391464
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vasteras.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
IT-stöd för undervisning, prov och kunskapsutvärdering

Numéro de référence: UTN 2023/111-2.6.1

II.1.2)
Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Västerås stad inbjuder till att lämna anbud i upphandling av IT-stöd för undervisning, prov och kunskapsutvärdering där leverantören har ett helhetsansvar för leveransen. För Västerås Stads gymnasieverksamhet, har Barn- och utbildningsförvaltningen behov av ett digitalt verktyg för att kunna genomföra övningsuppgifter, prov och diagnoser med automatiserad rättning och bedömning. Tjänsten behöver följa läroplanen och vara väl harmoniserad till vedertagna läroböcker som nyttjas för att bedriva undervisning på gymnasienivå. Detta innebär att tjänsten även behöver hållas uppdaterad av leverantören i den takt förändringar görs med hänsyn till kursplan och tillämpad litteratur. Med helhetsansvar avses bland annat: Tillhandahållande av tjänsten Införande av tjänsten Uppdateringar och nya versioner av tjänsten Support, drift och underhåll av tjänsten Utbildning Statistik Avveckling

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 075-225297

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 07/06/2023

Lire:

Date: 30/05/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: IT-stöd för undervisning, prov och kunskapsutvärdering 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48931000 - Logiciels de formation