Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 27/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Växjö: Services d'élimination des boues

2022/S 10-022361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Suède-Växjö: Services d'élimination des boues

2022/S 010-022361

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 238-628592)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Växjö kommun
Numéro national d'identification: 212000-0662
Adresse postale: Box 1222
Ville: VÄXJÖ
Code NUTS: SE212 Kronobergs län
Code postal: 351 12
Pays: Suède
Point(s) de contact: Jan Hördegård
Courriel: jan.hordegard@vaxjo.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vaxjo.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Omhändertagande av slam

Numéro de référence: TN 2021-00304

II.1.2)
Code CPV principal
90513600 Services d'élimination des boues

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Förfrågan avser ramavtal för lastning, transport och nyttiggörande av avvattnat slam från Sundets ARV. Det är upp till entreprenören att finna avsättning för slammet. Omfattning och syfte Avtalet omfattar tjänst för lastning, transport och slutligt omhändertagande av avvattnat avloppsslam från avloppsreningsverket Sundet i enlighet med gällande REVAQ-regelverk, lagar och myndighetsföreskrifter. Avtalet omfattar även lagring och hygienisering genom långtidslagring i de fall som detta krävs.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 238-628592

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 20/01/2022

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 27/01/2022

Heure locale: 23:59

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 21/01/2022

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 28/01/2022

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afnwvstydx

https://opic.com/id/afnwvstydx Suède-Växjö: Services d'élimination des bouesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
27/01/2022
14/01/2022
SE
National

 
 
C L A S S E    C P V
90513600 - Services d'élimination des boues 
90513800 - Services de traitement des boues 
90513900 - Services d'évacuation des boues