01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Visby: Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur

2018/S 157-360525 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Suède-Visby: Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 2018/S 157-360525 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Region Gotland 212000-0803 Visby 621 81 Suède Point(s) de contact: Roland Pettersson Courriel: roland.pettersson@upphandlingskonsult.se Code NUTS: SE214 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gotland.se http://www.gotland.se
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Korttidsinhyrning, av last- & kranbilar med förare Numéro de référence: TN2018/726
II.1.2) Code CPV principal 45500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Region Gotland, Teknikförvaltningen, avser att upphandla ramavtal med flera anbudsgivare för att genom successiva avrop, kunna täcka sitt behov av att under kortare tidsperioder, inhyra tunga last- & kranbilar med förare, över 3,5 ton. Syftar till att utföra avgränsade uppdrag, vid mindre uppdrag i samband med entreprenadarbeten av gator- parker, lekparker, ledningar och andra mindre omfattande transport- eller köruppdrag. Upphandlingen avslutas med att ramavtal tecknas med högst fem leverantörer per del av upphandlingen, 6 olika delar. Ramavtalen rangordnas separat i varje del. Uppdrag avropas utifrån en rangordningsmodell och görs baserat på verksamhetens faktiska behov av tjänster, för viss lastbilstyp och släpkonfiguration med förare. Ytterligare upplysning om fordonskrav framgår av förfrågningsunderlaget.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 800 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45510000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE214
II.2.4) Description des prestations:
Region Gotland, Teknikförvaltningen, avser att upphandla ramavtal med flera anbudsgivare för att genom successiva avrop, kunna täcka sitt behov av att under kortare tidsperioder, inhyra tunga last- & kranbilar med förare, över 3,5 ton. Syftar till att utföra avgränsade uppdrag, vid mindre uppdrag i samband med entreprenadarbeten av gator- parker, lekparker, ledningar och andra mindre omfattande transport- eller köruppdrag. Upphandlingen har delats upp i delar, baserat på fordonet. Fordonskonfigurationer med förare som upphandlas, till att utföra tjänster är:
   1.  Lastbil 3-axlad entreprenadbil med tippflak såsom schakt- eller dumper- eller grusflak, med option på att kunna komplettera avrop med:
   1.  4-axlat tippsläp för schaktmassor eller grus.
   2.  3-axlat tippsläp för schaktmassor eller grus.
   3.  2-axlat (boggi) tippsläp för schaktmassor eller grus.
   2.  Lastbil 3-axlad med lastväxlare, med option på att kunna komplettera avrop med:
   1.  4-axlat lastväxlarsläp.
   2.  3-axlat lastväxlarsläp, tridem.
   3.  Lastbil 4-axlad med lastväxlare, med option på att kunna komplettera avrop med:
   1.  4-axlat lastväxlarsläp.
   2.  3-axlat lastväxlarsläp.
   4.  Kranbil, med fordonsmonterad kran, rogramme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 064-142534
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Roma Grus Aktiebolag 5561301036 Lokstallsgatan 8 Romakloster 622 54 Bosnie-et-Herzégovine Courriel: ronnie@romagrus.se Code NUTS: SE214 Adresse internet: http://www.romagrus.se http://www.romagrus.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 400 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 2 400 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Brucessons Gräv & Entreprenad AB 556844-4904 Vall Bomarve 188 Visby 621 93 Suède Courriel: michael@brucesson.se Code NUTS: SE214
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 20 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Gotlands Åkericentral AB 556086-2764 Box 1163 Visby 621 22 Suède Courriel: tommy.stenstrom@gotlandakeri.se Code NUTS: SE214 Adresse internet: http://www.gotlandakeri.se http://www.gotlandakeri.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 80 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 80 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Väg & Byggnadsgrus AB 556576-7000 Kantzargatan 9 Hemse 623 50 Suède Courriel: info@vagobyggnadsgrus.se Code NUTS: SE214 Adresse internet: http://www.vagobyggnadsgrus.se http://www.vagobyggnadsgrus.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 500 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire AB Schübergs Gräv & Schakt 556783-1374 Kulstäde Vall Visby 621 93 Suède Courriel: entreprenad@schubergs.se Code NUTS: SE214 Adresse internet: http://www.schubergs.se http://www.schubergs.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 800 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Visma annons: https://opic.com/id/afbtdzfwzv https://opic.com/id/afbtdzfwzv
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Förvaltningsrätten Stockholm Suède
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 
45510000 - Location de grues avec opérateur