01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/07/2011
Date de péremption : 08/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Système d'information des passagers , Logiciels de tableurs et logiciels de mise à jour , Machines de traitement des données (matériel) , Unité centrale de traitement , Matériel informatique divers , Logiciels et systèmes d'information , Logiciels de bases de données , Logiciels de communications , Système de courrier électronique , Tableaux électroniques , Système d'information des passagers en temps réel

2011/S 137-226881 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejskie Przedsi™biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we WrocÂawiu, ul.
BolesÂawa Prusa 75-79, attn: Teresa ZjawiÄska-Jankowska,
POLOGNE-50-316WrocÂaw. Tel. +48 713250817. E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl.
Fax +48 713250816.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.6.2011, 2011/S
113-187573)
Au lieu de:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 25.7.2011 (10:00).
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   1. 2. Wykazu naleüycie zrealizowanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, uruchomionego systemu
informacji pasaüerskiej lub uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego w
pojazdach komunikacji publicznej o Â…cznej wartoÛci nie niüszej niü 1 000
000,00 PLN brutto, z zaÂ…czeniem dokumentów potwierdzaj…cych, üe dostawy
te zostaÂy zrealizowane naleüycie ' dotyczy ZaÂ…cznik nr 2 do Formularza
Ofertowego.
VI.3) Informacje dodatkowe:

   4. 4. -.
Lire:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
   8. 8.2011 (10:00)
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   1. 2. Wykazu naleüycie zrealizowanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, uruchomionego systemu
informacji pasaüerskiej lub uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego w
pojazdach komunikacji publicznej o Â…cznej wartoÛci nie niüszej niü 1 000
000,00 PLN brutto, z zaÂ…czeniem dokumentów potwierdzaj…cych, üe dostawy
te zostaÂy zrealizowane naleüycie ' dotyczy ZaÂ…cznik nr 2 do Formularza
Ofertowego.
WartoÛci podane w walutach innych niü PLN zostan… przeliczone na PLN wg
kursów Ûrednich walut podanych przez NBP w dniu ukazania si™ ogÂoszenia o
zamówieniu (15.6.2011 r.) w Dzienniku Urz™dowym Unii Europejskiej.
VI.3) Informacje dodatkowe:

   4. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie
zamówienia warunek okreÛlony w pkt III.2.1 (wykaz naleüycie
zreazlizowanych dostaw) speÂnia‡ musi co najmniej jeden wykonawca tzn. co
najmniej jeden z wykonawców ubiegaj…cych si™ wspólnie o udzielnie
zamówienia zobowi…zany jest wykaza‡, üe naleüycie wykona dostawy w
okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli
okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie:
a) uruchomionego systemu informacji pasaüerskiej o Â…cznej wartoÛci nie
niüszej niü 1 000 000,00 PLN brutto, lub
b) uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach komunikacji
publicznej o Â…cznej wartoÛci nie niüszej niü 1 000 000,00 PLN brutto.
 
 
C L A S S E    C P V
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30211000 - Unité centrale de traitement 
30236000 - Matériel informatique divers 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48510000 - Logiciels de communications 
48611000 - Logiciels de bases de données 
48811000 - Système de courrier électronique 
48813000 - Système d'information des passagers 
48813100 - Tableaux électroniques 
48813200 - Système d'information des passagers en temps réel 
48990000 - Logiciels de tableurs et logiciels de mise à jour