01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/05/2011
Date de péremption : 17/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Systèmes d'information , Services d'analyse stratégique et de planification de systèmes ou de , technologies de l'information , Services de technologies de l'information, conseil, développement de , logiciels, internet et appui , Services de planification de la mise en application de systèmes , Services d'implémentation de logiciels

2011/S 89-144023 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
M›sto Sokolov, Rokycanova 1929, attn: Ing. Petr Kubis, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE-356 01Sokolov. E-mail: petr.kubis@mu-sokolov.cz.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 3.2011, 2011/S
47-077365)Procédure incomplèteLe marché n'a pas été attribué.
Autres informations complémentaires
§ 84, odst. 2), písm. d) - PÙedm›tem pln›ní zadávacího Ùízení byla také
dodávka spisové sluþby pro M›stskou policii. V prïb›hu lhïty pro podání
nabídek bylo zjiát›no, þe M›sto Sokolov plánuje poÙídit jednotnou spisovou
sluþbu pro váechny své organizace, tedy i pro M›stskou policii. Tímto
odpadl dïvod pro nepoþadovat dodávku separátní spisové sluþby. § 84,
odst. 2), písm. e) - 1) V prïb›hu lhïty pro podání nabídek docházelo asto
bez v›domí zadavatele ke zm›n› technických podmínek souasného stavu
kamerového systému.
Z tohoto dïvodu zadávací dokumentace neodpovídala pïvodnímu zadání, coþ
mohlo mít podstatný vliv na tvorbu jednotlivých nabídek. Tímto mohli být
n›kteÙí uchazei zvýhodn›ni a naopak. 2) Na základ› etných dotazï
k technickým podmínkám pÙedm›tu pln›ní bylo shledáno, þe zadávací
dokumentace neobsahuje váechny podstatné informace o souasném stavu
kamer. systému a je tÙeba ji o tyto informace doplnit. Za stávající
situace by mohli být n›kteÙí uchazei zvýhodn›ni.
 
 
C L A S S E    C P V
48810000 - Systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72222000 - Services d'analyse stratégique et de planification de systèmes ou de technologies de l'information 
72224100 - Services de planification de la mise en application de systèmes 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels