01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/05/2011
Date de péremption : 20/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Tampons et compresses , Pansements

2011/S 89-143983 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
WSS im. M. Kopernika w Áodzi, ul. Pabianicka 62, attn: Olga Kowalska,
POLOGNE-93-513Áódú. Tel. +48 426895911. E-mail:
olga.kowalska@kopernik.lodz.pl. Fax +48 426895409.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.8.2010, 2010/S
166-254905)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawy materiaÂów opatrunkowych, jednorazowych wyrobów medycznych oraz
produktów leczniczych do leczenia ran dla WSS im. M. Kopernika w Áodzi.
Zamówienie zostaÂo podzielone na 114 pakietów.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Przedmiotem post™powania s… dostawy materiaÂów opatrunkowych,
jednorazowych wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych do leczenia
ran dla WSS im. M. Kopernika w Áodzi.
Zamówienie zostaÂo podzielone na 114 pakietów.
II.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przyst™puj…c do przetargu (tj. przed zÂoüeniem oferty) Wykonawca jest
obowi…zany wnieÛ‡ wadium w Â…cznej wysokoÛci 111 621,00 z (sÂownie: sto
jedenaÛcie tysi™cy szeÛ‡set dwadzieÛcia jeden zÂotych 00/100). Jeüeli
Wykonawca skÂada ofert™ na jeden lub kilka pakietów obowi…zany jest wnieÛ‡
wadium sumuj…c poszczególne wartoÛci.
Wadium jest podzielone na cz™Ûci.
Wadium naleüy wpÂaci‡ przelewem na konto Zamawiaj…cego: PEKAO S.A. V O./
Áódú 78124015451111000011669960 do dnia skÂadania ofert z zaznaczeniem
terminu 'Wadium na dostawy materiaÂów opatrunkowych, jednorazowych wyrobów
medycznych oraz produktów leczniczych do leczenia ran dla WSS im. M.
Kopernika w Âodzi. Nr sprawy 79/09'.
Wadium jest podzielone na 114 cz™Ûci.
Nr pakietu Wadium 2 %.
1 900,00 PLN.
2 332,00 PLN.
3 453,00 PLN.
4 280,00 PLN.
5 15,00 PLN.
6 5 655,00 PLN.
7 6 270,00 PLN.
8 198,00 PLN.
9 4 080,00 PLN.
10 2 240,00 PLN.
11 825,00 PLN.
12 173,00 PLN.
13 369,00 PLN.
14 1 071,00 PLN.
15 975,00 PLN.
16 621,00 PLN.
17 1 014,00 PLN.
18 762,00 PLN.
19 510,00 PLN.
20 357,00 PLN.
21 207,00 PLN.
22 330,00 PLN.
23 540,00 PLN.
24 1 008,00 PLN.
25 708,00 PLN.
26 600,00 PLN.
27 123,00 PLN.
28 167,00 PLN.
29 1 650,00 PLN.
30 120,00 PLN.
31 137,00 PLN.
32 300,00 PLN.
33 171,00 PLN.
34 270,00 PLN.
35 189,00 PLN.
36 315,00 PLN.
37 360,00 PLN.
38 600,00 PLN.
39 330,00 PLN.
40 480,00 PLN.
41 240,00 PLN.
42 450,00 PLN.
43 450,00 PLN.
44 198,00 PLN.
45 63,00 PLN.
46 315,00 PLN.
47 900,00 PLN.
48 480,00 PLN.
49 116,00 PLN.
50 1 200,00 PLN.
51 960,00 PLN.
52 4 221,00 PLN.
53 1 144,00 PLN.
54 10 420,00 PLN.
55 400,00 PLN.
56 156,00 PLN.
57 770,00 PLN.
58 138,00 PLN.
59 1 200,00 PLN.
60 224,00 PLN.
61 28,00 PLN.
62 676,00 PLN.
63 348,00 PLN.
64 106,00 PLN.
65 147,00 PLN.
66 75,00 PLN.
67 360,00 PLN.
68 2 420,00 PLN.
69 450,00 PLN.
70 36,00 PLN.
71 96,00 PLN.
72 133,00 PLN.
73 329,00 PLN.
74 1 068,00 PLN.
75 976,00 PLN.
76 59,00 PLN.
77 135,00 PLN.
78 30,00 PLN.
79 403,00 PLN.
80 231,00 PLN.
81 60,00 PLN.
82 95,00 PLN.
83 180,00 PLN.
84 11 391,00 PLN.
85 213,00 PLN.
86 119,00 PLN.
87 101,00 PLN.
88 1 528,00 PLN.
89 856,00 PLN.
90 959,00 PLN.
91 7 485,00 PLN.
92 13 435,00 PLN.
93 97,00 PLN.
94 21,00 PLN.
95 201,00 PLN.
96 295,00 PLN.
97 920,00 PLN.
98 89,00 PLN.
99 42,00 PLN.
100 61,00 PLN.
101 23,00 PLN.
102 160,00 PLN.
103 112,00 PLN.
104 78,00 PLN.
105 1 200,00 PLN.
106 300,00 PLN.
107 715,00 PLN.
108 900,00 PLN.
109 100,00 PLN.
110 480,00 PLN.
111 100,00 PLN.
112 180,00 PLN.
113 66,00 PLN.
114 1 203,00 PLN.
111 621,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
11.10.2010 (14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 12.10.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.10.2010 (11:00)
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawy materiaÂów opatrunkowych, jednorazowych wyrobów medycznych oraz
produktów leczniczych do leczenia ran dla WSS im. M. Kopernika w Áodzi.
Zamówienie zostaÂo podzielone na 117 pakietów.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Przedmiotem post™powania s… dostawy materiaÂów opatrunkowych,
jednorazowych wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych do leczenia
ran dla WSS im. M. Kopernika w Áodzi.
Zamówienie zostaÂo podzielone na 117 pakietów:
II.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przyst™puj…c do przetargu (tj. przed zÂoüeniem oferty) Wykonawca jest
obowi…zany wnieÛ‡ wadium w Â…cznej wysokoÛci 111 160,00 z (sÂownie: sto
jedenaÛcie tysi™cy sto szeÛ‡dziesi…t zÂotych 00/100) Jeüeli Wykonawca
skÂada ofert™ na jeden lub kilka pakietów obowi…zany jest wnieÛ‡ wadium
sumuj…c poszczególne wartoÛci.
Wadium jest podzielone na cz™Ûci.
Wadium naleüy wpÂaci‡ przelewem na konto Zamawiaj…cego: PEKAO S.A. V O./
Áódú 78124015451111000011669960 do dnia skÂadania ofert z zaznaczeniem
terminu 'Wadium na dostawy materiaÂów opatrunkowych, jednorazowych wyrobów
medycznych oraz produktów leczniczych do leczenia ran dla WSS im. M.
Kopernika w Âodzi. Nr sprawy 79/09'.
Wadium jest podzielone na 117 cz™Ûci.
Nr pakietu Wadium.
1 - 900,00 PLN.
2 - 332,00 PLN.
3 - 453,00 PLN.
4 - 280,00 PLN.
5 - 15,00 PLN.
6 - 5 655,00 PLN.
7 - 6 270,00 PLN.
8 - 198,00 PLN.
9 - 4 080,00 PLN.
10 - 2 240,00 PLN.
11 - 825,00 PLN.
12 - 173,00 PLN.
13 - 369,00 PLN.
14 - 1 071,00 PLN.
15 - 975,00 PLN.
16 - 621,00 PLN.
17 - 1 014,00 PLN.
18 - 762,00 PLN.
19 - 510,00 PLN.
20 - 357,00 PLN.
21 - 207,00 PLN.
22 - 330,00 PLN.
23 - 540,00 PLN.
24 - 1 008,00 PLN.
25 - 708,00 PLN.
26 - 600,00 PLN.
27 - 123,00 PLN.
28 - 167,00 PLN.
29 - 1 650,00 PLN.
30 - 120,00 PLN.
31 - 137,00 PLN.
32 - 300,00 PLN.
33 - 171,00 PLN.
34 - 270,00 PLN.
35 - 189,00 PLN.
36 - 315,00 PLN.
37 - 360,00 PLN.
38 - 600,00 PLN.
39 - 330,00 PLN.
40 - 480,00 PLN.
41 - 240,00 PLN.
42 - 450,00 PLN.
43 - 450,00 PLN.
44 - 198,00 PLN.
45 - 63,00 PLN.
46 - 315,00 PLN.
47 - 900,00 PLN.
48 - 480,00 PLN.
49 - 116,00 PLN.
50 - 1 200,00 PLN.
51 - 960,00 PLN.
52 - 4 221,00 PLN.
53 - 1 144,00 PLN.
54 - 10 420,00 PLN.
55 - 400,00 PLN.
56 - 156,00 PLN.
57 - 770,00 PLN.
58 - 138,00 PLN.
59 - 1 200,00 PLN.
60 - 224,00 PLN.
61 - 28,00 PLN.
62 - 676,00 PLN.
63 - 348,00 PLN.
64 - 106,00 PLN.
65 - 2 727,00 PLN.
67 - 3 505,00 PLN.
70 - 36,00 PLN.
71 - 96,00 PLN.
76 - 224,00 PLN.
79 - 403,00 PLN.
80 - 231,00 PLN.
81 - 60,00 PLN.
84 - 11 391,00 PLN.
85 - 213,00 PLN.
86 - 119,00 PLN.
87 - 101,00 PLN.
88 - 1 528,00 PLN.
89 - 856,00 PLN.
90 - 959,00 PLN.
91 - 7 485,00 PLN.
92 - 13 435,00 PLN.
93 - 97,00 PLN.
94 - 21,00 PLN.
95 - 201,00 PLN.
96 - 295,00 PLN.
97 - 920,00 PLN.
98 - 89,00 PLN.
99 - 42,00 PLN.
100 - 61,00 PLN.
101 - 23,00 PLN.
102 - 160,00 PLN.
103 - 112,00 PLN.
104 - 78,00 PLN.
112 - 180,00 PLN.
113 - 66,00 PLN.
114 - 1 203,00 PLN.
115 - 75,00 PLN.
116 - 890,00 PLN.
117 - 2 370,00 PLN.
Razem - 111 160,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 19.5.2011
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 20.5.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.5.2011 (11:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33141110 - Pansements 
33141116 - Tampons et compresses