Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 23/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Appareils et fournitures pour radioth'rapie - Dod'vka a v'mena uzav'?en'ch radionuklidov'ch zdrojď pro brachyterapii vcetne poz'rucn'ho servisu

2024/S 2024-373759  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373759-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Appareils et fournitures pour radiothérapie – Dodávka a výmena uzavrených radionuklidových zdroju pro brachyterapii vcetne pozárucního servisu
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dodávka a výmena uzavrených radionuklidových zdroju pro brachyterapii vcetne pozárucního servisu
Description: Predmetem plnení VZ je zajištení dodávek a výmen uzavrených radionuklidových zdroju (dále jen „Zdroj“) brachyterapie Flexitron HDR Nucletron (výrobní císlo FT00329), vcetne servisu.
Identifiant de la procédure: 692bbfa0-2b2f-4a52-8397-c12e68097ddb
Identifiant interne: Z030/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33151000 Appareils et fournitures pour radiothérapie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical, 50421200 Services de réparation et d'entretien de matériel de radiologie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 400 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleVyloucení dle § 48 a 48a ZZVZ.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dodávka a výmena uzavrených radionuklidových zdroju pro brachyterapii vcetne pozárucního servisu
Description: Predmetem plnení VZ je zajištení dodávek a výmen uzavrených radionuklidových zdroju (dále jen „Zdroj“) brachyterapie Flexitron HDR Nucletron (výrobní císlo FT00329), vcetne servisu.
Identifiant interne: Z030/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33151000 Appareils et fournitures pour radiothérapie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical, 50421200 Services de réparation et d'entretien de matériel de radiologie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Durée: 72 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Dodavatel, se kterým budou uzavreny smlouvy na plnení verejné zakázky, bude povinen zajistit po celou dobu jejich plnení dodržování veškerých právních predpisu Ceské republiky s durazem na legální zamestnávání, spravedlivé odmenování a dodržování bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci. Vuci poddodavatelum bude takový dodavatel povinen zajistit rádné a vcasné uhrazení svých financních závazku.
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: -Výpis z obchodního rejstríku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje -Dodavatel predloží doklad o ohlášení distributora a osoby provádející servis u Státního ústavu pro kontrolu léciv dle § 23 zákona c. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostredcích a diagnostických zdravotnických prostredcích, ve znení pozdejších predpisu, jež jí opravnuje provádet distribuci, bezpecnostne technické kontroly (dále jen „BTK“) a opravy Zdroje v souladu s pokyny výrobce -Povolení Státního úradu pro jadernou bezpecnost, na jehož základe je oprávnen nakládat se zdroji ionizujícího zárení podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 a 9 zákona c. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znení pozdejších predpisu.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kc bez DPH.
Valeur fixe (total): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/715981
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Lieu: Vzhledem k povinné elektronické podobe nabídek se verejné otevírání nabídek nekoná.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka
Numéro d’enregistrement: 00064211
Adresse postale: Budínova 67  
Ville: Praha
Code postal: 18000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: zakazky@bulovka.cz
Téléphone: +420 266084182
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: b1154511-2fdd-4b08-9c4d-1164a0d60558 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 11:35:10 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373759-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33151000 - Appareils et fournitures pour radiothérapie 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical 
50421200 - Services de réparation et d'entretien de matériel de radiologie