Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Pi'ces de v'hicules militaires - LOV IVECO - v'zva c. 13 - 2024

2024/S 2024-350543  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350543-2024 - Résultats
Tchéquie – Pičces de véhicules militaires – LOV IVECO - výzva c. 13 - 2024
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministerstvo obrany
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
L’acheteur est une entité adjudicatrice
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: LOV IVECO - výzva c. 13 - 2024
Description: Nákup náhradních dílu LOV IVECO.
Identifiant de la procédure: a76883bc-f32c-428b-aa78-9c4d6380a803
Type de procédure: Restreinte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Dílcí zakázky/výzvy jsou zadávány v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. a) zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek a na základe rámcové dohody c. 21106000243.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35420000 Pičces de véhicules militaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 35420000 Pičces de véhicules militaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 396 694,21 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Výberová komise identifikovala neprijatelnost nabídky z duvodu podle § 135 odst. 3 písm. a) ZZVZ, když jediný úcastník zadávacího postupu nabídl méne výhodné podmínky než v zadávacím rízení na uzavrení rámcové dohody.
Base juridique:
Directive 2009/81/CE
32009L0081 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. cervence 2009 o koordinaci postupu pri zadávání nekterých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpecnosti a o zmene smernic 2004/17/ES a 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: LOV IVECO - výzva c. 13 - 2024
Description: Dodání náhradních dílu na techniku LOV IVECO.
Identifiant interne: SpMO 31462/2021-551200
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35420000 Pičces de véhicules militaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Bude zahájen nový zadávací postup se stejným predmetem plnení.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Kritérium ekonomické výhodnosti nabídek.
Description: Výsledné poradí bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním míste bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na dalších místech nabídky s vyšší cenou a na posledním míste pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ministerstvo obrany
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Ministerstvo obrany
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ministerstvo obrany
Numéro d’enregistrement: 60162694
Adresse postale: Tychonova 221/1  
Ville: Praha - Hradcany
Code postal: 16000
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: froliks@army.cz
Téléphone: +420 973230118
Adresse internet: https://www.army.cz
Profil de l’acheteur: https://www.army.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5837dbb9-e26a-41ff-a3ad-a923aacbeb82 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:42:26 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350543-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
35420000 - Pičces de véhicules militaires