Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 22/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - 'quipement de physioth'rapie - P'?'strojov' vybaven' pro Hamzovu l'cebnu k rozvoji rehabilitacn' p'ce - odd'l 02 robotick' p'?'stroje

2024/S 2024-373766  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373766-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Équipement de physiothérapie – Prístrojové vybavení pro Hamzovu lécebnu k rozvoji rehabilitacní péce – oddíl 02 robotické prístroje
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Hamzova odborná lécebna pro deti a dospelé
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Prístrojové vybavení pro Hamzovu lécebnu k rozvoji rehabilitacní péce – oddíl 02 robotické prístroje
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je dodávka následujících prístroju (zdravotnického prostredku definovaného zadavatelem): • Cást 1 VZ Robotický prístroj pro HK • Cást 2 VZ Robotický prístroj pro HK pro deti • Cást 3 VZ Robotický prístroj DK se zárukou min. 36 mesícu, vcetne montáže, instalace a uvedení dodaného zarízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), predvedení funkcnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle prílohy c. 1 s názvem „Technický popis prístroje“ zpracované v 08/2023, s cílem vybavení pracovište zadavatele/kupujícího novým, nerepasovaným a nepoužitým zdravotnickým prostredkem prístrojového charakteru s rokem výroby ne starším jak 2023. Podrobný rozsah predmetu zadávané verejné zakázky je uveden v obchodních podmínkách (v návrhu Kupní smlouvy a Servisní smlouvy – viz prílohy c. 1a + 1b Svazku 3 zadávací dokumentace).
Identifiant de la procédure: 54397e62-57d0-4048-8962-30e16ed70326
Identifiant interne: 2024/1508/HL/01
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33155000 Équipement de physiothérapie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 554 319,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 3
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZákonné duvody pro vyloucení.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Robotický prístroj pro HK
Description: Robotický prístroj pro HK (v Seznamu vybavení; v kódu OD 00022 pol. c. 22 „Robotický prístroj pro HK“) v poctu 1 ks (dále jen „Robotický prístroj pro HK“). Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Identifiant interne: 01 Robotický prístroj pro HK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33155000 Équipement de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Durée: 12 Semaines
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 184 396,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnení profesní zpusobilosti podle § 77 odst. 1 zákona predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel se sídlem v zahranicí musí výpis z obchodního rejstríku ci výpis z jiné obdobné evidence predložit za predpokladu, že v nich má být podle právního rádu zeme svého sídla zapsán.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje prokázání realizace významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 (tri) roky pred zahájením zadávacího rízení. Za „významné“ považuje zadavatel alespon 2 dodávky obdobných zdravotnických prístroju o min. financním objemu: • pro cást 1 VZ ve výši min. 1 mil. Kc vcetne DPH každé z nich bližší specifikace v rámci ZD.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH
Description: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Lieu: specifikováno v rámci ZD.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Robotický prístroj pro HK pro deti
Description: Robotický prístroj pro HK pro deti (v Seznamu vybavení; v kódu OD 00027 pol. c. 27 „Robotický prístroj pro HK pro deti“) v poctu 1 ks (dále jen „Robotický prístroj pro HK pro deti“ ) Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Identifiant interne: 02 Robotický prístroj pro HK pro deti
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33155000 Équipement de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Durée: 12 Semaines
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 079 123,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnení profesní zpusobilosti podle § 77 odst. 1 zákona predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel se sídlem v zahranicí musí výpis z obchodního rejstríku ci výpis z jiné obdobné evidence predložit za predpokladu, že v nich má být podle právního rádu zeme svého sídla zapsán.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje prokázání realizace významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 (tri) roky pred zahájením zadávacího rízení. Za „významné“ považuje zadavatel alespon 2 dodávky obdobných zdravotnických prístroju o min. financním objemu: • pro cást 2 VZ ve výši min. 1 mil. Kc vcetne DPH každé z nich bližší specifikace v rámci ZD.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH
Description: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Lieu: specifikováno v rámci ZD.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Robotický prístroj DK
Description: Robotický prístroj DK (v Seznamu vybavení; v kódu OD 00022 pol. c. 25 „Robotický prístroj DK“) v poctu 1 ks (dále jen „ Robotický prístroj DK“) Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Identifiant interne: 03 Robotický prístroj DK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33155000 Équipement de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Durée: 12 Semaines
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 290 800,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnení profesní zpusobilosti podle § 77 odst. 1 zákona predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel se sídlem v zahranicí musí výpis z obchodního rejstríku ci výpis z jiné obdobné evidence predložit za predpokladu, že v nich má být podle právního rádu zeme svého sídla zapsán.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje prokázání realizace významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 (tri) roky pred zahájením zadávacího rízení. Za „významné“ považuje zadavatel alespon 2 dodávky obdobných zdravotnických prístroju o min. financním objemu: • pro cást 3 VZ ve výši min. 1 mil. Kc vcetne DPH každé z nich bližší specifikace v rámci ZD.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH
Description: Celková nabídková cena v Kc vcetne DPH. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Lieu: specifikováno v rámci ZD.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Hamzova odborná lécebna pro deti a dospelé
Numéro d’enregistrement: 00183024
Adresse postale: Luže 80  
Ville: Luže - Košumberk
Code postal: 53854
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: zakazky@otidea.cz
Téléphone: +420 604200383
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: OTIDEA Admin s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 10931538
Adresse postale: Slezská 2127/13  
Ville: Praha - Vinohrady
Code postal: 12000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: zakazky@otidea.cz
Téléphone: +420 604200383
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7172cf18-5101-42dc-8f77-787aa656b734 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 18:42:28 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373766-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33155000 - Équipement de physiothérapie