Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 24/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - 'quipements de laboratoire, d'optique et de pr'cision (except' les lunettes) - Hybridn' vysokorozliáuj'c' hmotnostn' spektrometr s robotick'm d'vkovacem a automatick'm syst'mem p'?ed'pravy vzorkď a dvema kapalinov'mi chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne poc'tace, programov'ho vybaven' a z'loţn'ho zdroje.

2024/S 2024-373450  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373450-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) – Hybridní vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s robotickým dávkovacem a automatickým systémem predúpravy vzorku a dvema kapalinovými chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne pocítace, programového vybavení a záložního zdroje.
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Hybridní vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s robotickým dávkovacem a automatickým systémem predúpravy vzorku a dvema kapalinovými chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne pocítace, programového vybavení a záložního zdroje.
Description: Dodávka hybridního vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s robotickým dávkovacem a automatickým systémem predúpravy vzorku a dvema kapalinovými chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne pocítace, programového vybavení a záložního zdroje, v rámci projektu CENAKVA
Identifiant de la procédure: 8763c5d8-0ec5-4edc-ac5d-c8650238d8b1
Identifiant interne: 192789
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 11 461 900,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZadavatel vyloucí úcastníka zadávacího rízení pouze z duvodu stanovených zákonem, a to kdykoliv v prubehu zadávacího rízení.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Hybridní vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s robotickým dávkovacem a automatickým systémem predúpravy vzorku a dvema kapalinovými chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne pocítace, programového vybavení a záložního zdroje
Description: Dodávka hybridního vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s robotickým dávkovacem a automatickým systémem predúpravy vzorku a dvema kapalinovými chromatografy v konfiguraci in-line SPE/LC, vcetne pocítace, programového vybavení a záložního zdroje. Jde o systém pro analýzu komplexních vzorku, necílenou i cílenou metabolomiku a identifikaci neznámých sloucenin. Soucástí systému bude robotický automatický dávkovac, který umožní jak analýzu extraktu v organickém rozpouštedle, tak i analýzu velkých objemu vody (1-5 ml nástrik), která zahrnuje prekoncentraci pomocí inline-SPE na krátké HPLC kolone. Prístroj bude umísten Laboratori environmentální chemie a biochemie na adrese Zátiší 728/II 389 25 Vodnany
Identifiant interne: 192789
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38433100 Spectromčtre de masse
Options:
Description des options: Kupující si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést zmenu v osobe prodávajícího v prubehu plnení smlouvy, pokud bude naplnena nekterá z podmínek pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího uvedených v cl.
   9.  smlouvy nebo pokud prodávající odstoupí od této smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/08/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 11 461 900,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel po dodavateli smluvne požaduje závazek, že dodavatel bude dodržovat veškeré pracovneprávní predpisy a predpisy týkající se oblasti zamestnanosti. Prodávající nesmí umožnovat nelegální práci. Zadavatel dále v prípade využití poddodavatelu požaduje závazek, aby dodavatel zajistil rádné a vcasné plnení financních závazku vuci svým poddodavatelum.
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel po dodavateli smluvne požaduje opatrení predmetu koupe vratným obalem nebo obalem z recyklovaných materiálu a dále provedení úklidu a likvidaci všech použitých obalu a materiálu v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Devoir de diligence en matičre de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Úcastník splní požadavky na profesní kvalifikaci predložením výpisu z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Lieu: Sídlo zadavatele
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích
Numéro d’enregistrement: 60076658
Département: Fakulta rybárství a ochrany vod
Adresse postale: Branišovská 1645/31a  
Ville: Ceské Budejovice - Ceské Budejovice 2
Code postal: 37005
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Fakulta rybárství a ochrany vod, Zátiší 728, 389 25 Vodnany
Adresse électronique: rmadarova@jcu.cz
Téléphone: +420 389036032
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: a2ef1fb8-2f57-4ee6-a00c-2befa6d0b12b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 11:31:23 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373450-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38433100 - Spectromčtre de masse