Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Services d'architecture, d'ing'nierie et de m'trage - Komplexn' pozemkov' 'pravy v k.'. Mezn' u Sobeslavi

2024/S 2024-350594  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350594-2024 - Modification du marché
Tchéquie – Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Sobeslavi
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Státní pozemkový úrad

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Sobeslavi
Description: Predmetem plnení této verejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mezná u Sobeslavi vcetne nezbytných geodetických prací v tríde presnosti urcené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úradu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výmene nebo prechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Mezná u Sobeslavi, mimo zastavené území obce. Celková predpokládaná výmera obvodu pozemkové úpravy je 504 ha.
Identifiant de la procédure: 87fb169e-afe2-45f5-937e-8afd6ce1532a
Identifiant interne: SP8326/2021-505101
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Kraj Jihoceský, okres Tábor, obec Mezná, katastrální území Mezná u Sobeslavi
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Sobeslavi
Description: Predmetem plnení této verejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mezná u Sobeslavi vcetne nezbytných geodetických prací v tríde presnosti urcené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úradu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výmene nebo prechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Mezná u Sobeslavi, mimo zastavené území obce. Celková predpokládaná výmera obvodu pozemkové úpravy je 504 ha.
Identifiant interne: SP8326/2021-505101
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Kraj Jihoceský, okres Tábor, obec Mezná, katastrální území Mezná u Sobeslavi
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 04/11/2021
Date de fin de durée: 01/06/2028
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Achat innovant
Description: implementaci nového nebo znacne zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s predmetem verejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: a) využíváním nízkoemisních automobilu, má-li je k dispozici; b) tiskem veškerých listinných výstupu, odevzdávaných objednateli pri realizaci verejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostredí, pokud zvláštní použití pro specifické úcely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zamestnancu dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; c) predcházením znecištování ovzduší a snižováním úrovne znecištování, muže-li je behem plnení verejné zakázky zpusobit; d) predcházením vzniku odpadu, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principu ochrany životního prostredí a zdraví lidí pri nakládání s odpady.
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: a) plnení veškerých povinností vyplývajících z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí; plnení techto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelu; b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouve na plnení verejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky zárucní doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka zárucní doby shodná se smlouvou na plnení verejné zakázky); c) rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky, a to do 30 kalendárních dnu.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché impliquent une innovation en matičre de produits.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Státní pozemkový úrad
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Státní pozemkový úrad
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   7.  Modification
Identifiant de la section: 43518-2021
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Dne 05.04.2024 byla zaslána Výzva k poskytnutí soucinnosti vlastníku sousedních pozemku k parcelám KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Sobeslavi, které jsou ve vlastnictví Ceské republiky (právo hospodarit s majetkem státu - Lesy Ceské republiky s.p.). Obsahem této výzvy je predpoklad vydržení cásti parcel KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Sobeslavi. Protože se jedná o hlavní prístupovou komunikaci k lesním a zemedelským pozemkum v severní cásti k.ú. Mezná u Sobeslavi a soucasne hranice této komunikace tvorí hranici predpokládaného obvodu KoPÚ v lokalite Rasovna a U Blažku, není možné uzavrít obvody KoPÚ. Z tohoto duvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínu predání k akceptacnímu rízení u následujících dílcích cástí díla:
   6. 2.4 Zjištování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, predepsaná stabilizace dle vyhlášky c. 357/2013 Sb.,
   6. 2.5 Zjištování hranic pozemku nerešených dle § 2 Zákona,
   6. 2.6 Šetrení prubehu vlastnických hranic rešených pozemku s porosty pro úcely návrhu KoPÚ, vcetne oznacení lomových bodu,
   6. 2.8 Dokumentace k soupisu nároku vlastníku pozemku,
   6. 2. Hlavní celek 1 „Prípravné práce“
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Dodatek c. 1 (2023) - Výmenné uložište SPÚ Dodatek c. 2 (2024) - Zmena termínu u dílcích cástí díla
   6. 2.4,
   6. 2.5,
   6. 2.6,
   6. 2.7,
   6. 2.8,
   6. 2 Dodatek c. 3 (2024) - Zmena termínu u dílcích cástí díla
   6. 2.4,
   6. 2.5,
   6. 2.6,
   6. 2.8,
   6. 2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Státní pozemkový úrad
Numéro d’enregistrement: 01312774
Adresse postale: Husinecká 1024  
Ville: Praha
Code postal: 13000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj Rudolfovská 80, 370 01 Ceské Budejovice
Adresse électronique: h.fornbaumova@spucr.cz
Téléphone: +420 601584088
Adresse internet: https://www.spucr.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: AGROPOZ CB s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 28148916
Adresse postale: Staromestská 1504/1  
Ville: Ceské Budejovice
Code postal: 370 04
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: jvrazek@agropoz.cz
Téléphone: +420 777654175
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: AGROPOZ, v.o.s.
Numéro d’enregistrement: 62497090
Adresse postale: Staromestská 1504/1  
Ville: Ceské Budejovice
Code postal: 370 04
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: agropoz@agropoz.cz
Téléphone: +420 602405444
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6be6b2f0-9d86-4b77-aa3a-a216e34d5564 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:00:36 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350594-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage