Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 01/08/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Services d'architecture, d'ing'nierie et de m'trage - Komplexn' pozemkov' 'prava v k.'. Domaslav

2024/S 2024-373576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373576-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage – Komplexní pozemková úprava v k.ú. Domaslav
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Státní pozemkový úrad
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Domaslav
Description: Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domaslav, vcetne nezbytných zememerických cinností urcených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úradu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výmene nebo prechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Predpokládaná výmera komplexní pozemkové úpravy je 705 ha.
Identifiant de la procédure: 0f00ef84-57e3-4356-bc5b-c07cea2d5c3d
Identifiant interne: SP3289/2024-504204
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Plzenský kraj (CZ032)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Plzenský kraj, okres Tachov, obec Lestkov, katastrální území Domaslav a obec Kokašice, katastrální území Lomy u Domaslavi
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 440 400,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaledle podmínek § 48 ZZVZ

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Domaslav
Description: Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domaslav, vcetne nezbytných zememerických cinností urcených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úradu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výmene nebo prechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Predpokládaná výmera komplexní pozemkové úpravy je 705 ha.
Identifiant interne: SP3289/2024-504204
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Plzenský kraj (CZ032)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 20/09/2024
Date de fin de durée: 31/07/2029
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 440 400,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: a) Využívání nízkoemisních automobilu, má-li je k dispozici. b) Tisk veškerých listinných výstupu, odevzdávaných objednateli pri realizaci verejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostredí, pokud zvláštní použití pro specifické úcely nevyžaduje jiný druh papíru. Motivování zamestnancu dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku. c) Predcházení znecištování ovzduší a snižování úrovne znecištování, muže-li je behem plnení verejné zakázky zpusobit. d) Predcházení vzniku odpadu, stanovení hierarchie nakládání s nimi a prosazování základních principu ochrany životního prostredí a zdraví lidí pri nakládání s odpady.
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: a) Plnení veškerých povinností vyplývajících z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí; plnení techto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelu. b) Sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouve na plnení verejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky zárucní doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka zárucní doby shodná se smlouvou na plnení verejné zakázky). c) Rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky, a to do 30 kalendárních dnu.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dodavatel prokazuje splnení profesní zpusobilosti predložením cestného prohlášení, z jehož obsahu bude zrejmé, že dodavatel splnuje tuto profesní zpusobilost: a) výpis z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje; b) doklad, že je oprávnen podnikat v rozsahu odpovídajícímu predmetu verejné zakázky tj. v oborech: • Projektování pozemkových úprav • Výkon zememericských cinností c) doklad, že je odborne zpusobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostrednictvím odbornou zpusobilost zabezpecuje, konkrétne: • Úredního oprávnení k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona c. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o zmene zákona c. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „zákon c. 139/2002 Sb.“), • osvedcení o autorizaci pro overování výsledku zememerických cinností udelené dle zákona c. 200/1994 Sb., o zememerictví a o zmene a doplnení nekterých zákonu souvisejících s jeho zavedením, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „zákon c. 200/1994 Sb.“), s rozsahem uvedeným v ustanovení § 16f odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona c. 200/1994 Sb. • osvedcení o autorizaci nebo osvedcení o registraci pro výkon vybrané cinnosti pro obor „Dopravní stavby“ dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, • osvedcení o autorizaci nebo osvedcení o registraci pro výkon vybrané cinnosti pro obor „Stavby vodního hospodárství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodárské stavby“) dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, • osvedcení o autorizaci nebo osvedcení o registraci pro výkon vybrané cinnosti k projektování USES (Územních systému ekologické stability) dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel uvést a predložit v rámci cestného prohlášení o splnení kvalifikace seznam významných služeb. Z predloženého seznamu významných služeb musí nade vši pochybnost vyplývat, že úcastník v posledních 5 letech dokoncil minimálne 3 návrhy KoPÚ KoPÚ o celkové výmere (tj. v souctu) 700 ha, které jsou zapsány v KN. Z toho min. 1 musí být o výmere 529 ha. Zadavatel pripouští i možnost, že jeden z techto návrhu KoPÚ ješte nemusí být zapsán v KN, ale je ve fázi pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje v rámci cestného prohlášení predložení seznamu techniku, jež se budou podílet na plnení verejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zamestnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (realizacní tým). Clenové realizacního týmu musí splnovat tuto odbornou kvalifikaci: • 2 oprávnení geodeti dle § 16f odst. 1 písm. a) a b) zákona c. 200/1994 Sb.; • 2 oprávnení projektanti pozemkových úprav dle zákona c. 139/2002 Sb.; • 1 projektant s autorizací podle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, pro obor „Dopravní stavby“ – autorizovaný inženýr • 1 projektant s autorizací podle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, pro obor „Stavby vodního hospodárství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodárské stavby“ – autorizovaný inženýr • 1 projektant s autorizací podle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu k projektování USES (Územních systému ekologické stability) nebo pro obor Krajinárská architektura
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková nabídková cena v Kc bez DPH
Description: Kritérium hodnocení, u nehož je nejvýhodnejší minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnote je prirazeno 100 bodu. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomeru hodnoty nejvýhodnejší nabídky k hodnote hodnocené nabídky.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Délka zárucní lhuty
Description: Minimální hodnota tohoto kritéria je 60 mesícu. Maximální hodnota tohoto kritéria je 96 mesícu. Kritérium hodnocení, u nehož je nejvýhodnejší maximální hodnota, se hodnotí tak, že nejvyšší hodnote je prirazeno 100 bodu. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomeru hodnoty hodnocené nabídky k hodnote nejvýhodnejší nabídky.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.spucr.cz/vz00047135
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zakazky.spucr.cz/vz00047135
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du rčglement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 01/08/2024 09:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Fakturace bude provádena po dokoncení jednotlivých dílcích cástí na základe potvrzeného akceptacního protokolu o predání a prevzetí prací bez vad a nedodelku.
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Státní pozemkový úrad
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Státní pozemkový úrad
Numéro d’enregistrement: 01312774
Département: Krajský pozemkový úrad pro Plzenský kraj, Pobocka Tachov
Adresse postale: Husinecká 1024  
Ville: Praha
Code postal: 13000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Adresse électronique: i.haasova@spucr.cz
Téléphone: +420 727956754
Adresse internet: https://spucr.cz
Profil de l’acheteur: https://zakazky.spucr.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: f7f50ad2-9d96-48ff-833f-ed219c7541df - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 09:27:09 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373576-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage