Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Services de commutateurs t'l'phoniques - Poskytov'n' servisn'ch sluţeb a provoz telefonn' 'st'?edny

2024/S 2024-350714  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350714-2024 - Résultats
Tchéquie – Services de commutateurs téléphoniques – Poskytování servisních služeb a provoz telefonní ústredny
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: HLAVNÍ MESTO PRAHA
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Poskytování servisních služeb a provoz telefonní ústredny
Description: Predmetem plnení verejné zakázky (dále jen „verejná zakázka“) je zajištení kompletních servisních služeb hlavního telefonního systému Magistrátu hlavního mesta Prahy a zarízení v Pražském kontaktním centru, vcetne poskytování služeb evidence a správy koncových zarízení, a to na základe smlouvy o poskytování servisních služeb, uzavrené s vybraným dodavatelem na dobu 4 let, nebo do vycerpání financního limitu smlouvy. Pravidelné mesícní služby budou obsahovat: • servis na hlavním telefonním systému, • servis pro zarízení v PKC, • On-Site technika (OST) - dedikovaný technik zajištující komplexní služby na komunikacním systému, • evidenci a správu koncových zarízení, • jednorázové požadavky zadavatele - ad-hoc cinnosti související s opravami nebo rozšíreními vnitrního telefonního metalického vedení, montáž/demontáž koncových zarízení (telefonní prístroje, fax, dverník, modem, apod.).
Identifiant de la procédure: fcac9bcf-b344-4076-8c2b-19e2e2a6715e
Avis précédent: 529357-2023
Identifiant interne: SLU/OR/0001/23
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Otevrené rízení
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 64214200 Services de commutateurs téléphoniques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Hlavní mesto Praha, administrativní budovy
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 9 600 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Poskytování servisních služeb a provoz telefonní ústredny
Description: Servisní služby a provoz telefonní ústredny
Identifiant interne: SLU/OR/0001/23
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 64214200 Services de commutateurs téléphoniques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Hlavní mesto Praha, administrativní budovy
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/10/2023
Date de fin de durée: 26/10/2027
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 9 600 000,00 CZK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 9 600 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadávací postup má vést ke snížení dopadu verejné zakázky na životní prostredí, naplnení sociálních cílu
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Devoir de diligence en matičre de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena za mesícní plnení
Description: Nejnižší nabídková cena za mesícní plnení
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: 100%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 425 570,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OMNILINK Services a.s.
Offre:
Identifiant de l’offre: Nabídka c. 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 198 240,00 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: INO/01/01/002283/2023
Titre: Smlouva o poskytování servisních služeb a provoz telefonní ústredny
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/10/2023
Date de conclusion du marché: 26/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: HLAVNÍ MESTO PRAHA
Numéro d’enregistrement: 00064581
Adresse postale: Mariánské námestí 2  
Ville: Praha
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: hana.langovahybalova@praha.eu
Téléphone: +420 778498755
Adresse internet: https://www.praha.eu
Profil de l’acheteur: https://www.praha.eu
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: OMNILINK Services a.s.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 24298557
Adresse postale: V korytech 3155/23  
Ville: Praha - Zábehlice
Code postal: 10600
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@omnilinkservices.cz
Téléphone: +420 270003333
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: d11f3ece-2c45-46ec-8c0c-a67444f24dcd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 15:41:37 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350714-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
64214200 - Services de commutateurs téléphoniques