Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 25/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Services de r'paration et d'entretien de v'hicules et d''quipements associ's et services connexes - Opravy a 'drţba traktorď znacky Case

2024/S 2024-373873  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373873-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes – Opravy a údržba traktoru znacky Case
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lesy hl. m. Prahy
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Opravy a údržba traktoru znacky Case
Description: Predmetem verejné zakázky jsou komplexní servisní služby spocívající v opravách a údržbe traktoru znacky Case pro Lesy hl. m. Prahy vcetne dodávky náhradních dílu a servisních prohlídek
Identifiant de la procédure: b24d1fa5-ecb3-49ea-bacc-a5250a56a703
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZákladní zpusobilost dle ZZVZ, zákonné duvody pro vyloucení - pri nesplnení požadavku zadavatele a zákona

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Opravy a údržba traktoru znacky Case
Description: Predmetem verejné zakázky jsou komplexní servisní služby spocívající v opravách a údržbe traktoru znacky Case pro Lesy hl. m. Prahy vcetne dodávky náhradních dílu a servisních prohlídek
Identifiant interne: 2024/52
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Místo plnení: pracovište objednatele, na kterém se dané vozidlo nachází, prípadne na náklady poskytovatele provozovna poskytovatele na území i mimo území hl. m. Prahy.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/08/2024
Date de fin de durée: 31/08/2026
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 500 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel má zájem zadat verejnou zakázku v souladu se zásadami sociálne odpovedného zadávání verejných zakázek. Sociálne odpovedné zadávání krome durazu na ciste ekonomické parametry zohlednuje také související dopady zejména v oblasti zamestnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostredí. Zadavatel od úcastníka zadávacího rízení vyžaduje pri plnení predmetu verejné zakázky zajistit legální zamestnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroven bezpecnosti práce pro všechny osoby, které se na plnení verejné zakázky podílejí. Úcastník zadávacího rízení je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelu. Aspekty spolecensky odpovedného zadávání verejných zakázek jsou zohledneny v textu závazného vzoru smlouvy na plnení verejné zakázky.
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Seznam minimálne 3 obdobných zakázek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení, kdy se za obdobnou zakázku považuje opravy a údržbu traktoru znacky Case o celkovém objemu plnení minimálne 500 000,00 Kc bez DPH v souctu za všechny, a z toho alespon jedna zakázka o objemu plnení min. 100 000,00 Kc bez DPH, u jednotlivých zakázek bude uveden objednatel a kontakt na tohoto objednatele, název a popis zakázky, financní rozsah zakázky v Kc, doba plnení. Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele techto dodávek ci služeb.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/715862
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčqueslovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/07/2024 11:01:00 (UTC+2)
Lieu: Otevírání obálek je z duvodu umožnení príjmu nabídek pouze v elektronické podobe neverejné. Otevírání nabídek probehne v souladu s § 109 zákona.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lesy hl. m. Prahy
Numéro d’enregistrement: 45247650
Adresse postale: Prácská 1885  
Ville: Praha
Code postal: 10600
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: nedelkova@lesy-praha.cz
Téléphone: +420 603222897
Profil de l’acheteur: https://tenderarena.cz/profily/lhmp
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9f70e156-6366-4a38-9bd6-0636328cb583 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 10:21:55 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373873-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes