Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Tissus - G'? OL - Dod'vky tkanin pro vlastn' v'robu (VZN)

2024/S 2024-373719  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373719-2024 - Résultats
Tchéquie – Tissus – GR OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu (VZN)
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vezenská služba Ceské republiky
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: GR OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu (VZN)
Description: Predmetem verejné zakázky je uzavrení rámcové dohody na dodávky bavlnených tkanin na výrobu prádla a lužkovin a tkanin na výrobu vrchních a pracovních odevu na základe dvou samostatných rámcových dohod, pricemž každá každá dohoda bude uzavírána s jedním dodavatelem. Verejná zakázka je rozdelena na dve cásti.
Identifiant de la procédure: 50212216-7821-483a-9b04-9b56377b870c
Avis précédent: 325492-2023
Identifiant interne: VS-20229/CJ-2023-800097-VERZAK
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 19210000 Tissus
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Vezenská služba Ceské republiky, Expedicní sklad VS CR, Vítezslava Nováka 611, 539 73 Skutec
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 56 250 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: GR OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu (VZN)
Description: Predmetem verejné zakázky je uzavrení rámcové dohody na dodávky bavlnených tkanin na výrobu prádla a lužkovin a tkanin na výrobu vrchních a pracovních odevu na základe dvou samostatných rámcových dohod, pricemž každá každá dohoda bude uzavírána s jedním dodavatelem. Verejná zakázka je rozdelena na dve cásti.
Identifiant interne: VS-20229/CJ-2023-800097-VERZAK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 19210000 Tissus
Options:
Description des options: Celkové financní plnení nepresáhne cástku 25 000 000,- Kc bez DPH prípadne nepresáhne cástku 37 500 000,- Kc pokud kupující využije zmenu závazku podle § 100 odst. 1 a násl. ZZVZ ve výši 12 500 000,- Kc bez DPH. V prípade, že dohoda bude predcasne ukoncena, a to bud prodávajícím, nebo kupujícím je kupující oprávnen ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ uplatnit vyhrazenou zmenu závazku ze smlouvy. Vyhrazená zmena závazku bude spocívat v uzavrení nové dohody, a to s prodávajícím, jehož nabídka se v rámci zadávacího rízení umístila jako další (druhá) nejvýhodnejší po prodávajícím a soucasne splnila veškeré zadávací podmínky kupujícího jako zadavatele.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Vezenská služba Ceské republiky, Expedicní sklad VS CR, Vítezslava Nováka 611, 539 73 Skutec
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 56 250 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena
Description: Jako ekonomicky nejvýhodnejší bude hodnocena nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou bez DPH uvedenou v Krycím liste nabídky (Celková nabídková cena v Kc za odhadované množství MJ (bez DPH)).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vezenská služba Ceské republiky
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Vezenská služba Ceské republiky
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 0,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Le(s) soumissionnaire(s) le(s) mieux classé(s) a (ont) refusé de signer le marché
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Vezenská služba Ceské republiky
Numéro d’enregistrement: 00212423
Adresse postale: Soudní 1672  
Ville: Praha
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: rskopalik@grvs.justice.cz
Téléphone: +420 244024981
Adresse internet: https://www.vscr.cz/
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/VSCR
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: d4588a0c-0144-4540-a53b-72320b94177c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 11:23:59 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373719-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
19210000 - Tissus