Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Travaux de construction d'autoroutes - D1 0136 '?'kovice-P'?erov

2024/S 2024-350299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350299-2024 - Modification du marché
Tchéquie – Travaux de construction d'autoroutes – D1 0136 Ríkovice-Prerov
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Reditelství silnic a dálnic s. p.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: D1 0136 Ríkovice-Prerov
Description: Jedná se o novostavbu ctyrpruhové smerove rozdelené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokoncený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Ríkovice a Horní Moštenice, ukoncení je v k.ú. Prerov Predmostí (MÚK Prerov sever), v míste krížení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 Prerov - Lipník nad Becvou. V rámci technického rešení jsou navrženy tri mimoúrovnové križovatky (MÚK Ríkovice, MÚK Prerov západ, MÚK Prerov sever). Soucástí stavby je 13 nových mostních objektu na hlavní trase, z nichž dominantní a technicky nejnárocnejší je estakáda SO209 vedoucí pres areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Becvu a železnicní koridor Olomouc - Prerov.
Identifiant de la procédure: 050b8840-be02-4732-94dd-215373f28d64
Identifiant interne: 03PT-004355
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: D1 0136 Ríkovice-Prerov
Description: Jedná se o novostavbu ctyrpruhové smerove rozdelené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokoncený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Ríkovice a Horní Moštenice, ukoncení je v k.ú. Prerov Predmostí (MÚK Prerov sever), v míste krížení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 Prerov - Lipník nad Becvou. V rámci technického rešení jsou navrženy tri mimoúrovnové križovatky (MÚK Ríkovice, MÚK Prerov západ, MÚK Prerov sever). Soucástí stavby je 13 nových mostních objektu na hlavní trase, z nichž dominantní a technicky nejnárocnejší je estakáda SO209 vedoucí pres areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Becvu a železnicní koridor Olomouc - Prerov.
Identifiant interne: 03PT-004355
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 06/12/2022
Date de fin de durée: 22/03/2027
5.1.6.
Informations générales
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel uplatnuje zásady odpovedného zadávání verejných zakázek.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   7.  Modification
Identifiant de la section: 50120-2022
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: ZBV 29, sk. 4: Okolnosti jsou popsány v dokumentaci ke zmene. Hodnota zmeny dle § 222 odst. 5 ZZVZ ciní 623 560,62 Kc bez DPH).
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Okolnosti jsou popsány v dokumentaci ke zmene.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Numéro d’enregistrement: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546  
Ville: Praha
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: ludmila.nebeska@rsd.cz
Téléphone: +420 954903787
Adresse internet: https://www.rsd.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: STRABAG a.s.
Numéro d’enregistrement: 60838744
Adresse postale: Kacírkova 982/4  
Ville: Praha - Jinonice
Code postal: 15800
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info.cz@strabag.com
Téléphone: +420 222868111
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: STRABAG s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 17317282
Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A  
Ville: Bratislava
Code postal: 82518
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info.sk@strabag.com
Téléphone: +421 232621111
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Doprastav, a.s.
Numéro d’enregistrement: 31333320
Adresse postale: Drienová 27  
Ville: Bratislava
Code postal: 82656
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: sekrgen@doprastav.sk
Téléphone: +421 248271276
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Numéro d’enregistrement: 25869523
Adresse postale: Albertova 229/21  
Ville: Olomouc - Nová Ulice
Code postal: 77900
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: ids@ids-olomouc.cz
Téléphone: +420 585757041
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: STRABAG AG
Numéro d’enregistrement: FN61689w
Adresse postale: Ortenburgerstrasse 27  
Ville: Spittal an der Drau
Code postal: 9800
Subdivision pays (NUTS): Oberkärnten (AT212)
Pays: Autriche
Adresse électronique: pr@strabag.com
Téléphone: +431 224220
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 010663804
Adresse postale: Ul. Lipowa 5 a  
Ville: Wroclaw
Code postal: 52200
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pl_office.strabag@strabag.com
Téléphone: +48 713690000
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0735a97d-91c6-4137-80b8-91b4429d98b5 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 11:23:43 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350299-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233110 - Travaux de construction d'autoroutes