Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Travaux de construction de b'timents multifonctionnels - Polyfunkcn' budova Cern' Most

2024/S 2024-373482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373482-2024 - Modification du marché
Tchéquie – Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels – Polyfunkcní budova Cerný Most
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mestská cást Praha 14

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Polyfunkcní budova Cerný Most
Description: Predmetem verejné zakázky je výber generálního zhotovitele pro dostavbu Polyfunkcní budovy Cerný Most vymezenou v projektové dokumentaci a stavebním povolení. Verejná zakázka bude realizována metodou „Design & Build“.
Identifiant de la procédure: ba943dad-fffe-4562-8c75-a1cf1f4cf11f
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts, 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage, 71300000 Services d'ingénierie, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45113000 Travaux de chantier, 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés, 45262600 Travaux de construction spécialisés divers, 45450000 Autres travaux de parachčvement de bâtiment
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Polyfunkcní budova Cerný Most
Description: Predmetem verejné zakázky je výber generálního zhotovitele pro dostavbu Polyfunkcní budovy Cerný Most vymezenou v projektové dokumentaci a stavebním povolení. Verejná zakázka bude realizována metodou „Design & Build“.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45113000 Travaux de chantier, 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés, 45262600 Travaux de construction spécialisés divers, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45450000 Autres travaux de parachčvement de bâtiment, 71300000 Services d'ingénierie, 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage, 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/03/2023
Durée: 35 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: K zásadám odpovedného zadávání Zadavatel zadal verejnou zakázku v souladu se zásadami spolecensky odpovedného verejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ krome durazu na ciste ekonomické parametry zohlednuje také související dopady verejné zakázky zejména v oblasti zamestnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostredí. Zadavatel vyžaduje po vybraném dodavateli, aby pri plnení predmetu verejné zakázky zajistil dodržování pracovne-právních predpisu (zákoník práce a zákon o zamestnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odmenování zamestnancu, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpocinku, zamestnávání cizincu a dodržování podmínek bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnení predmetu verejné zakázky podílet. Zadavatel soucasne vyžaduje rádné a vcasné plnení financních závazku vuci všem úcastníkum dodavatelského retezce podílejícím se na plnení verejné zakázky. Zadavatel zároven jako opatrení pro dosažení cílu SOVZ zavádí zejména: a) sazebník zvláštních smluvních pokut za porušení povinností dodavatele souvisejících s BOZP, PO, OŽP a OMO, který je prílohou Smlouvy; b) režim ochrany poddodavatelu generálního zhotovitele stavby, který je soucástí Smlouvy; c) motivace generálního zhotovitele stavby k navrhování zmen Díla, které by mohly snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Investora, nebo byly pro Investora jinak prospešné, vc. zmen majících pozitivní environmentální dopady v souvislosti s provádením ci provozem stavby; d) podpora využívání recyklovaných materiálu pro zhotovení Díla, která vyplývá z technických požadavku specifikovaných v Zadání Investora, které je prílohou Smlouvy.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ROWAN LEGAL, advokátní kancelár s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   7.  Modification
Identifiant de la section: 216646-2023
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: Zpracování dokumentace pro povolení zmeny Stavby pred jejím dokoncením se zmenami oproti vydanému povolení zmeny Stavby pred jejím dokoncením vyvolanými dodatecnými požadavky Investora (Gastro – prostor v
   1.  NP, c. 103 a dokumentace pro provádení stavby. Inženýrská cinnost, zejm. projednání s DOSS, podání žádosti a zajištení povolení zmeny stavby pred dokoncením.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Výše Ceny za
   1.  etapu Projektu se mení z puvodních 533 570 378,68 Kc bez DPH na cástku ve výši 535 213 760,68 Kc bez DPH. Výše Ceny za celý Projekt se mení z puvodních 553 775 351,61 Kc bez DPH na cástku ve výši 555 418 733,61 Kc bez DPH.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mestská cást Praha 14
Numéro d’enregistrement: 00231312
Adresse postale: Bratrí Venclíku 1073/8  
Ville: Praha - Cerný Most
Code postal: 19800
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: informace@praha14.cz
Téléphone: +420 225295270
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelár s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 28468414
Adresse postale: Na Pankráci 1683/127  
Ville: Praha - Nusle
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: olmerova@rowan.legal
Téléphone: +420 601186700
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: GEOSAN GROUP a.s.
Numéro d’enregistrement: 28169522
Adresse postale: U Nemocnice 430  
Ville: Kolín - Kolín III
Code postal: 28002
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: vedeni@ggcz.eu
Téléphone: +420 246006111
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 01994832
Adresse postale: Perucká 2274/26  
Ville: Praha - Vinohrady
Code postal: 12000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: firma@loxia.cz
Téléphone: +420 224511711
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: AREA TZB a.s.
Numéro d’enregistrement: 25740351
Adresse postale: Vrchlického 479/51  
Ville: Praha - Košíre
Code postal: 15000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@areatzb.cz
Téléphone: +420 257886732
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: EZH,a.s.
Numéro d’enregistrement: 26901005
Adresse postale: Rípská 1464/11d  
Ville: Brno - Slatina
Code postal: 62700
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: fakturace@ezh-as.cz
Téléphone: +420 602523776
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: GriToN CZ s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 07936567
Adresse postale: U nákladového nádraží 3146/6  
Ville: Praha - Strašnice
Code postal: 13000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@griton.cz
Téléphone: +420 725406835
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: c9d4e9dd-db0e-417d-a50f-4bbfb2b2b11b - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 08:51:28 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373482-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45113000 - Travaux de chantier 
45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45262600 - Travaux de construction spécialisés divers 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45450000 - Autres travaux de parachčvement de bâtiment 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71300000 - Services d'ingénierie