Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 24/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tch'quie - Travaux de construction - UPOL - N'stavba a rekonstrukce vnit'?n'ch prostor VŕK J. L. Fischera, blok B

2024/S 2024-373651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373651-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Travaux de construction – UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitrních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Univerzita Palackého v Olomouci
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitrních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Description: Predmetem verejné zakázky jsou stavební práce spocívající ve strešní nástavbe a rekonstrukci vnitrních prostor VŠK Univerzity Palackého v Olomouci - J. L. Fischera, blok B, Šmeralova 1116/10, Olomouc. Jedná se o rekonstrukci (koupelna + WC) v
   2.  -
   5.  NP: Návrhem je stavební úprava stávajících koupelen s WC na nové rešení oddelené koupelny a samostatného WC pro každou ubytovací bunku v
   2.  až
   5.  nadzemním podlaží objektu. Jedná se tak celkem o 64 bunek. Spolu s rekonstrukcí dojde také k výmene stávajících nevhodných podhledu v hlavních chodbách a demontáži drevených obkladu. Dále dojde k modernizaci stávajících spolecných kuchynek na patre. Stavebne technické rešení spocívá v odstranení stávajících prícek tvorících koupelny jednotlivých bunek. Následne vyzdení nového jádra a zarízení koupelny se sprchovým koutem. Na opacné strane chodbicky v ubytovací bunce bude vyzdena nová místnost s WC s malým umyvadlem. Tyto nové prostory budou obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Dále se jedná o stavební úpravy zmeny využití cásti
   1.  NP: Návrhem je zmena užití severního krídla
   1.  nadzemního podlaží objektu ze stávajících ordinací lékaru na nové ubytovací kapacity ve forme jednolužkových bunek s vlastní koupelnou a kuchynským koutem. Nove by tak melo vzniknout 16 jednolužkových bunek tohoto typu. Stavebne technické rešení spocívá v odstranení nekterých delících prícek a vyzdení nových. Bude provedena nová instalace sanitárního zarízení sprchových koutu a WC, které budou obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Dále dojde ke zrušení vnejšího vchodu do této cásti objektu. Dále je predmetem také nástavba
   6.  NP: Návrhem je nástavba nového šestého nadzemního podlaží nad stávající objekt. Cílem je navýšení ubytovací kapacity a zvýšení standardu bydlení odpovídajícího aktuálním potrebám. Nástavbou vznikne 21 nových bytových bunek z toho 15 x dispozice 1+KK a 6 x dispozice 2+KK. Nástavba oživuje stávající objekt jednoduchého panelového stylu moderním dynamickým strídáním predsazených bloku a zasunutých lodžií respektujícím moduly oken stávajících nižších podlaží. Strecha nad nástavbou bude plochá s atikou. Stavebne technické rešení spocívá v rozebrání stávajícího strešního plášte vcetne atiky. Dále bude nad stávající nosnou konstrukcí stropu
   5. NP provedena ocelová rámová konstrukce tvorící nosnou konstrukci nového podlaží. Opláštení nástavby bude tvoreno z PUR panelu montované na ocelových konstrukcích. Strešní plášt bude tvoren ze strešních PUR panelu. Vnitrní opláštení a delící konstrukce budou sádrokartonové. Rozvody vody, kanalizace, elektrické energie a vytápení budou napojeny na stávající vedení v nižším podlaží. Na jižní fasáde bude postaveno vnejší ocelové únikové schodište z tohoto podlaží na terén. Predmetem verejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutecného provedení stavby, a to podle príslušných platných a úcinných právních predpisu. Predmet plnení verejné zakázky je nutné provádet dle platných právních predpisu CR a obecne závazných vyhlášek platných v míste realizace verejné zakázky, dle CSN a technických norem souvisejících s predmetem plnení. Podrobné vymezení predmetu verejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádení stavby, kterou zpracoval Ing. Pavel Malínek, se sídlem Výstavní 318/7, 783 35, Olomouc - Chomoutov, ICO: 46616373, v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádení stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmer, které tvorí nedílnou soucást zadávací dokumentace jako její príloha c. 4 a c.
   5. 
Identifiant de la procédure: 9435e5f1-5dc9-4bf4-a056-bc82f174c88f
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45454100 Travaux de réfection, 45214300 Construction d'établissements d'enseignement supérieur
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Univerzita Palackého v Olomouci, VŠK J. L. Fischera, Šmeralova 1116/10, Olomouc, parc.c.st. 1575, kat. území Olomouc-mesto.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 152 622 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleMožné duvody vyloucení úcastníka zadávacího postupu jsou definovány v § 48 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitrních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Description: Predmetem verejné zakázky jsou stavební práce spocívající ve strešní nástavbe a rekonstrukci vnitrních prostor VŠK Univerzity Palackého v Olomouci - J. L. Fischera, blok B, Šmeralova 1116/10, Olomouc. Jedná se o rekonstrukci (koupelna + WC) v
   2.  -
   5.  NP: Návrhem je stavební úprava stávajících koupelen s WC na nové rešení oddelené koupelny a samostatného WC pro každou ubytovací bunku v
   2.  až
   5.  nadzemním podlaží objektu. Jedná se tak celkem o 64 bunek. Spolu s rekonstrukcí dojde také k výmene stávajících nevhodných podhledu v hlavních chodbách a demontáži drevených obkladu. Dále dojde k modernizaci stávajících spolecných kuchynek na patre. Stavebne technické rešení spocívá v odstranení stávajících prícek tvorících koupelny jednotlivých bunek. Následne vyzdení nového jádra a zarízení koupelny se sprchovým koutem. Na opacné strane chodbicky v ubytovací bunce bude vyzdena nová místnost s WC s malým umyvadlem. Tyto nové prostory budou obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Dále se jedná o stavební úpravy zmeny využití cásti
   1.  NP: Návrhem je zmena užití severního krídla
   1.  nadzemního podlaží objektu ze stávajících ordinací lékaru na nové ubytovací kapacity ve forme jednolužkových bunek s vlastní koupelnou a kuchynským koutem. Nove by tak melo vzniknout 16 jednolužkových bunek tohoto typu. Stavebne technické rešení spocívá v odstranení nekterých delících prícek a vyzdení nových. Bude provedena nová instalace sanitárního zarízení sprchových koutu a WC, které budou obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Dále dojde ke zrušení vnejšího vchodu do této cásti objektu. Dále je predmetem také nástavba
   6.  NP: Návrhem je nástavba nového šestého nadzemního podlaží nad stávající objekt. Cílem je navýšení ubytovací kapacity a zvýšení standardu bydlení odpovídajícího aktuálním potrebám. Nástavbou vznikne 21 nových bytových bunek z toho 15 x dispozice 1+KK a 6 x dispozice 2+KK. Nástavba oživuje stávající objekt jednoduchého panelového stylu moderním dynamickým strídáním predsazených bloku a zasunutých lodžií respektujícím moduly oken stávajících nižších podlaží. Strecha nad nástavbou bude plochá s atikou. Stavebne technické rešení spocívá v rozebrání stávajícího strešního plášte vcetne atiky. Dále bude nad stávající nosnou konstrukcí stropu
   5. NP provedena ocelová rámová konstrukce tvorící nosnou konstrukci nového podlaží. Opláštení nástavby bude tvoreno z PUR panelu montované na ocelových konstrukcích. Strešní plášt bude tvoren ze strešních PUR panelu. Vnitrní opláštení a delící konstrukce budou sádrokartonové. Rozvody vody, kanalizace, elektrické energie a vytápení budou napojeny na stávající vedení v nižším podlaží. Na jižní fasáde bude postaveno vnejší ocelové únikové schodište z tohoto podlaží na terén. Predmetem verejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutecného provedení stavby, a to podle príslušných platných a úcinných právních predpisu. Predmet plnení verejné zakázky je nutné provádet dle platných právních predpisu CR a obecne závazných vyhlášek platných v míste realizace verejné zakázky, dle CSN a technických norem souvisejících s predmetem plnení. Podrobné vymezení predmetu verejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádení stavby, kterou zpracoval Ing. Pavel Malínek, se sídlem Výstavní 318/7, 783 35, Olomouc - Chomoutov, ICO: 46616373, v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádení stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmer, které tvorí nedílnou soucást zadávací dokumentace jako její príloha c. 4 a c.
   5. 
Identifiant interne: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitrních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45214300 Construction d'établissements d'enseignement supérieur, 45454100 Travaux de réfection
Options:
Description des options: Zadavatel si dle § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje zmenu závazku, kdy jsou podmínky pro tuto zmenu a její obsah jednoznacne vymezeny a tato zmena nemení celkovou povahu verejné zakázky. Taková zmena se týká: a) Prodloužení termínu dokoncení díla z duvodu nezbytné realizace dodatecných stavebních prací ve smyslu ust. § 222 odst. 5 Zákona nebo prací, jejichž potreba vznikla v dusledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou pécí nemohl predvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona; v obou uvedených prípadech je možná zmena termínu jen o nezbytne nutný pocet dnu pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v puvodním termínu. b) Prodloužení termínu dokoncení díla o pocet kalendárních dnu, kdy z duvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné postupovat dle stavebne technických postupu a platných norem a nebylo tak možné provádet stavební práce, které jsou predmetem díla a na které mely tyto klimatické podmínky vliv. V takovém prípade není potreba sjednávat dodatek ke smlouve. c) Cenu za dílo, resp. jednotkové položky uvedené v príloze c. 2 príslušné smlouvy o dílo, je možné navýšit o míru inflace za podmínek a zpusobem stanoveným v Inflacní a deflacní doložce. Cenu za dílo, resp. jednotkové položky uvedené v príloze c. 2 príslušné smlouvy o dílo, je možné snížit o míru deflace za podmínek a zpusobem stanoveným v Inflacní a deflacní doložce. V techto prípadech není potreba sjednávat dodatek ke smlouve. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 Zákona vyhrazuje právo zmenit dodavatele v prubehu plnení verejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v prubehu plnení verejné zakázky nahradit vybraného dodavatele tím úcastníkem zadávacího rízení, jehož nabídka bude v zadávacím rízení vyhodnocena jako v poradí druhá ekonomicky nejvýhodnejší, a to jen za predpokladu, že tento (bývalý) úcastník zadávacího rízení prokáže, že splnuje veškerá kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci (prokázání probehne prostrednictvím predložení dokladu o kvalifikaci obdobne jako podle ust. § 122 odst. 3 písm. a) Zákona), dojde k predložení dokladu dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona a dojde ke zjištení skutecného majitele ve smyslu ust. § 122 odst. 5 Zákona). Zadavatel si vyhrazuje právo provést takovou zmenu dodavatele v návaznosti na své odstoupení od smlouvy o dílo, prípadne v návaznosti na zánik vybraného dodavatele bez právního nástupce. V souvislosti se zmenou dodavatele si Zadavatel dále vyhrazuje též právo provést náležité a objektivne potrebné zmeny doprovázející zmenu dodavatele. Mezi tyto zmeny bude patrit zejména úprava rozsahu plnení korespondující s potrebou dokoncit již zapocaté dílo, úprava casového a financního harmonogramu tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu rozpracovanosti díla a úprava související s predáním rozpracovaného díla a prevzetí odpovednosti za rozpracované dílo ze strany nove vybraného dodavatele.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Univerzita Palackého v Olomouci, VŠK J. L. Fischera, Šmeralova 1116/10, Olomouc, parc.c.st. 1575, kat. území Olomouc-mesto.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 04/11/2024
Durée: 20 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 152 622 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Zadavatel umožnuje všem Dodavatelum prohlídku místa plnení verejné zakázky. Prohlídka místa plnení verejné zakázky se uskutecní dne 31. 05. 2024 v 10:00 hod. Sraz úcastníku prohlídky místa plnení verejné zakázky bude pred vchodem do objektu: VŠK Univerzity Palackého v Olomouci - J. L. Fischera, Šmeralova 1116/10, Olomouc. ad DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, RÁMCOVÉ DOHODY, DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU (GR-Lot-PlannedDuration): Termín uzavrení príslušné smlouvy na plnení verejné zakázky je závislý na dokoncení zadávacího rízení. Den zahájení stavby: 04. 11. 2024 V prípade, že príslušná smlouva o dílo nabyde úcinnosti pozdeji než 01.11.2024, je Dnem zahájení stavby následující pracovní den po nabytí úcinnosti príslušné smlouvy o dílo. Termín ukoncení plnení: Dodavatel je povinen Predmet Díla provést (dokoncit a predat Zadavateli) nejpozdeji do 20 mesícu ode Dne zahájení stavby.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel uvádí, že pri vytvárení zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výberu dodavatele zadává tuto verejnou zakázku v souladu se zásadami sociálne odpovedného zadávání a environmentálne odpovedného zadávání. Zadavatel nastavením pomerne nízkých kvalifikacních predpokladu podporuje úcast menších a stredních dodavatelu. Spolecensky odpovedné verejné zadávání krome durazu na ciste ekonomické parametry zohlednuje také související dopady verejné zakázky zejména v oblasti zamestnanosti, sociálních a pracovních práv, životního prostredí a inovací. Aspekty spolecensky odpovedného zadávání verejných zakázek jsou zohledneny v obchodních a jiných smluvních podmínkách. V rámci plnení smlouvy je pak zhotovitel zavázán nepoužívat žádné škodlivé materiály a pro realizaci díla využívat výlucne legálne zamestnané fyzické osoby. Zadavatel rovnež ve smlouve zavazuje zhotovitele k dodržování férových platebních podmínek v rámci svého dodavatelského retezce. Zadavatel ve smlouve zhotovitele zavazuje mj. rovnež k ekologické likvidaci odpadu. Celkovým cílem rekonstrukce objektu je realizovat taková inovativní opatrení, která prispejí k udržitelnosti, a která se nebudou vzájemne vylucovat z ekonomického, environmentálního a spolecenského pohledu. Rekonstrukce a strešní nástavba objektu a jejich provádení jsou navrženy s ohledem na udržitelnost v nekolika klícových oblastech. Prvním základním principem je snížení energetické nárocnosti budovy, což bude dosaženo úpravou strešního plášte a strešní konstrukce. Dále budou osazena úsporná LED svítidla a autonomní vzduchotechnické jednotky s rekuperací pro efektivní vetrání. V rámci výstavby se uprednostnují obnovitelné a recyklované materiály napr. podlahové krytiny z prírodního linolea a požaduje se ekologická likvidace vzniklých odpadu. Soucástí rekonstrukce objektu jsou i opatrení pro zlepšení kvality vnitrního prostredí. Je kladen duraz zejména na celkovou bezbariérovost objektu, která bude zajištena prodloužením výtahové šachty do strešní nástavby. Architektonické zmeny jsou zamereny na transformaci na moderní univerzitní ubytovací prostor s durazem na efektivitu využití a zlepšení atmosféry pro ubytované studenty a zamestnance.
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel uvádí, že pri vytvárení zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výberu dodavatele zadává tuto verejnou zakázku v souladu se zásadami sociálne odpovedného zadávání a environmentálne odpovedného zadávání. Zadavatel nastavením pomerne nízkých kvalifikacních predpokladu podporuje úcast menších a stredních dodavatelu. Spolecensky odpovedné verejné zadávání krome durazu na ciste ekonomické parametry zohlednuje také související dopady verejné zakázky zejména v oblasti zamestnanosti, sociálních a pracovních práv, životního prostredí a inovací. Aspekty spolecensky odpovedného zadávání verejných zakázek jsou zohledneny v obchodních a jiných smluvních podmínkách. V rámci plnení smlouvy je pak zhotovitel zavázán nepoužívat žádné škodlivé materiály a pro realizaci díla využívat výlucne legálne zamestnané fyzické osoby. Zadavatel rovnež ve smlouve zavazuje zhotovitele k dodržování férových platebních podmínek v rámci svého dodavatelského retezce. Zadavatel ve smlouve zhotovitele zavazuje mj. rovnež k ekologické likvidaci odpadu. Celkovým cílem rekonstrukce objektu je realizovat taková inovativní opatrení, která prispejí k udržitelnosti, a která se nebudou vzájemne vylucovat z ekonomického, environmentálního a spolecenského pohledu. Rekonstrukce a dostavba cástí objektu a jejich provádení jsou navrženy s ohledem na udržitelnost v nekolika klícových oblastech. Prvním základním principem je snížení energetické nárocnosti budovy, což bude dosaženo úpravou fasádního plášte a strešní konstrukce (napr. výberem energeticky efektivních zarízení, jako jsou úsporná LED svítidla a autonomní vzduchotechnické jednotky s rekuperací pro efektivní vetrání). V rámci výstavby se uprednostnují obnovitelné a recyklované materiály napr. podlahové krytiny z prírodního linolea a požaduje se ekologická likvidace vzniklých odpadu. Soucástí rekonstrukce a dostavby cástí objektu jsou i opatrení pro zlepšení kvality vnitrního prostredí. Je kladen duraz zejména na celkovou bezbariérovost objektu, která bude zajištena doplnením nájezdové rampy a výmenou podlah v jednotlivých výukových prostorách. V rámci výukových prostor dojde k úprave a zlepšení akustiky a výmene osvetlení za biodynamický systém. Architektonické zmeny jsou zamereny na transformaci na moderní univerzitní prostor s durazem na efektivitu využití a zlepšení atmosféry pro studenty, zamestnance a širší verejnost.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: L’adaptation au changement climatique
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.8.
Critčres d’accessibilité
Des critčres d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dodavatel prokazuje splnení podmínek základní zpusobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona. Dodavatel prokazuje splnení profesní zpusobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k Ceské republice predložením: - podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje; - podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnení k podnikání podle zvláštních právních predpisu v rozsahu odpovídajícím predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení ci licenci, kdy oprávnení musí pokrývat celý predmet verejné zakázky – predmet podnikání: „Provádení staveb, jejich zmen a odstranování“.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: K prokázání technické kvalifikace Zadavatel požaduje: - dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona predložit seznam stavebních prací obsahující min. 2 stavební práce obdobného charakteru, pricemž stavebními pracemi obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba objektu(u)/staveb s investicními náklady takové stavby min. 70 mil. Kc bez DPH u každé z nich, spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních del CZ-CC úcinné od 01. 10. 2019, poskytnutých (tj. dokoncených) Dodavatelem za posledních 5 let pred zahájením zadávacího rízení, vcetne osvedcení objednatele o rádném poskytnutí a dokoncení nejvýznamnejších z techto prací. Klasifikace stavebních del CZ-CC je neomezene a prímo dostupná napr. zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019 - dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona Zadavatel požaduje predložit osvedcení o vzdelání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím Dodavatel prokáže splnení tohoto kritéria technické kvalifikace ve vztahu k následujícím vedoucímu pracovníkum, kterí budou skutecne vykonávat danou pozici pri realizaci této verejné zakázky: Stavbyvedoucí jako garant rízení realizace stavby - praxe ve vedení a realizaci staveb min. 5 let (na pozici stavbyvedoucí, manažer výstavby, vedoucí investicní prípravy, technický dozor stavebníka nebo obdobná funkce/pozice, a to bud na strane investora nebo zhotovitele), - seznam stavebních prací, kde uvedená osoba pusobila na pozici stavbyvedoucí, manažer výstavby, vedoucí investicní prípravy, technický dozor stavebníka nebo obdobná funkce/pozice, a to bud na strane investora nebo zhotovitele, obsahující min. 2 dokoncené stavební práce obdobného charakteru, pricemž stavebními pracemi obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba objektu(u)/staveb s investicními náklady takové stavby min. 50 mil. Kc bez DPH u každé z nich, spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních del CZ-CC úcinné od 01. 10. 2019, a to s uvedením rozsahu a zpusobu rízení stavebních aktivit, vcetne nastavení zpusobu rízení jakosti vyplývající ze standardu projektových dokumentací, rízení kontroly nákladu, termínového rízení postupu výstavby, zajištení prukazné komunikace mezi všemi úcastníky výstavby vcetne predání stavby, - doklad o odborné zpusobilosti dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu - osvedcení autorizované osoby pro obor Pozemní stavby.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena
Description: Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kc bez DPH za celý predmet plnení verejné zakázky. Nabídky budou serazeny v poradí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kc bez DPH.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.upol.cz/vz00005230
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zakazky.upol.cz/vz00005230
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčqueslovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištení svých povinností vyplývajících z úcasti v zadávacím rízení ve lhute pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona. Výše jistoty je stanovena na cástku
   2. 500.000,00 Kc (slovy: dva miliony pet set tisíc korun ceských). Jistotu poskytne Dodavatel: • složením penežní cástky na úcet Zadavatele (dále jen „penežní jistota)“ Císlo úctu Zadavatele: 19-1096330227 Kód banky: 0100 Specifický symbol: ICO Dodavatele Variabilní symbol: 2024004 V prípade poskytnutí jistoty formou penežní cástky, musí být jistota pripsána na úcet Zadavatele ve lhute pro podání nabídek. Tato lhuta je rozhodná pro posouzení správnosti a rádnosti poskytnuté jistoty. Dodavatel predloží jako soucást nabídky kopii dokladu o poskytnutí penežní jistoty. Dokladem o poskytnutí penežní jistoty se rozumí kopie výpisu z úctu Dodavatele, na kterém je uvedena celková cástka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelne odectena ve prospech úctu Zadavatele nebo potvrzení banky, že príslušný prevod uskutecnila. nebo • formou bankovní záruky ve prospech Zadavatele Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál nebo úredne overená kopie dokladu banky prokazujícího povinnost banky vyplatit Zadavateli jistotu na základe jeho sdelení o splnení podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ. nebo • formou pojištení záruky ve prospech Zadavatele Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištení záruky je originál nebo úredne overená kopie dokladu pojištovny prokazujícího povinnost pojištovny vyplatit Zadavateli jistotu na základe jeho sdelení o splnení podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ. Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištení záruky, je Dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhuty.
Date limite de réception des offres: 24/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Obchodní podmínky viz príloha c. 3 zadávací dokumentace.
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Univerzita Palackého v Olomouci
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Univerzita Palackého v Olomouci
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Univerzita Palackého v Olomouci
Numéro d’enregistrement: 61989592
Adresse postale: Krížkovského 511/8  
Ville: Olomouc
Code postal: 77147
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Mgr. Petra Vopálková
Adresse électronique: petra.vopalkova@upol.cz
Téléphone: +420 585631118
Adresse internet: https://www.upol.cz/
Profil de l’acheteur: https://zakazky.upol.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926/7  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 366043-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Na profilu zadavatele uverejneno Vysvetlení / Doplnení / Zmena zadávací dokumentace c.
   2. 
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Prodloužení lhuty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 ZZVZ.
Les documents de marché ont été modifiés le: 20/06/2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: ddb3cc3e-e110-4807-8b01-df87b2e0dba6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 18:48:34 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 373651-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45214300 - Construction d'établissements d'enseignement supérieur 
45454100 - Travaux de réfection