Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Agents diagnostiques : ZUUL:dodávka látek pro diagnostické metody 2023_Ťást 11-nízké hladiny proteinď v t'?lních tekutinách

2024/S 2024-087062  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87062-2024 - Résultats
Tchéquie – Agents diagnostiques – ZUUL–dodávka látek pro diagnostické metody 2023_cást 11-nízké hladiny proteinu v telních tekutinách
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ZUUL–dodávka látek pro diagnostické metody 2023_cást 11-nízké hladiny proteinu v telních tekutinách
Description: Predmetem verejné zakázky jsou postupné opakující se dodávky laboratorních diagnostických souprav vcetne spotrebního materiálu pro cinnosti laboratorí zadavatele, podle jeho aktuální potreby a na jeho vybraná jednotlivá pracovište.
Identifiant de la procédure: 04ffe0c6-424c-4cec-90da-d6939db4f7a0
Avis précédent: 226831-2023
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Principales caractéristiques de la procédure: zadáno v Dynamickém nákupním systému
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33694000 Agents diagnostiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Na Kabáte 229, Ústí nad Labem
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 700 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2023_cást 11 - nízké hladiny proteinu v telních tekutinách
Description: Predmetem verejné zakázky jsou postupné opakující se dodávky laboratorních diagnostických souprav vcetne spotrebního materiálu pro cinnosti laboratorí zadavatele, podle jeho aktuální potreby a na jeho vybraná jednotlivá pracovište.
Identifiant interne: ZUCRX00G093R
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33694000 Agents diagnostiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Na Kabáte 229, Ústí nad Labem
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Durée: 48 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 700 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 14373-2023
Identifiant de la partie de l’avis antérieur: 14373-2023
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: v této zakázce nerelevantní
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Nom: dodací lhuta
Description: Dílcí plnení bude na základe prokazatelne dorucené technicky jasné dílcí objednávky dodavateli, který se zavazuje zboží dodat v termínu nejpozdeji do 25 pracovních dnu ode dne dorucení objednávky, nebude-li dohodnuto v dílcí objednávce jinak. Kratší doba dodání je zvýhodnena pri hodnocení podle pravidel uvedených v príloze c. 8 ZD.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critčre:
Type: Qualité
Nom: doba pro prípadné odstranení vad
Description: V prípade vadného plnení se zjevnými vadami zadavatel neprevezme plnení. V prípade plnení se skrytými vadami zadavatel bude reklamovat vadu bez zbytecného odkladu po okamžiku, kdy se o vade dozví. Dodavatel se zavazuje odstranit prípadnou vadu plnení ve lhute ne delší než 20 pracovních dnu od prijetí reklamace. Kratší doba odstranení prípadné vady je zvýhodnena pri hodnocení podle pravidel uvedených v príloze c. 8 ZD.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critčre:
Type: Qualité
Nom: funkcní vlastnosti
Description: Zadavatel podle míry plnení parametru uvedeného v tabulce 4 (funkcní vlastnosti nabízeného zboží – dílcí kvalitativní kritérium k3), na základe odborných znalostí a zkušeností clenu hodnotící komise s využitím podkladu úcastníku predložených v nabídce, pridelí ke každé položce nabízeného zboží (splnujícího zadávací podmínky) známku v rozmezí 1 až 5 (s možností desetinného delení mezi stupni); nejlepšímu plnení parametru odpovídá známka 1,0.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25

Critčre:
Type: Qualité
Nom: nabídková cena
Description: nabídková cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 65
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Systčme d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 504 875,80 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 71009361
Adresse postale: Moskevská 1531  
Ville: Ústí nad Labem
Code postal: 40001
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: iva.tichova@zuusti.cz
Téléphone: +420 477751154
Adresse internet: https://www.zuusti.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Siemens Healthcare, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 04179960
Adresse postale: Budejovická 779/3b  
Ville: Praha - Michle
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Téléphone: +420 703843712
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielSiemens Healthcare, s.r.o.
Nationalité du propriétaireDEU
Adresse postaleBudejovická 779/3b
VillePraha-Michle
Code postal14000
Subdivision pays (NUTS)CZ010
PaysCZE
Téléphone+420 703843712
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9106ee80-fbda-4b61-bd7c-39a47f4f16e4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:15:54 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 87062-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33694000 - Agents diagnostiques