Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 18/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-?í?any: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 8-013267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Tchéquie-?í?any: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 008-013267

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 225-552292)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: M?sto ?í?any
Numéro national d'identification: 00240702
Adresse postale: Masarykovo nám. 53/40
Ville: ?í?any
Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
Code postal: 251 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Tereza Michalovová
Courriel: tereza.michalovova@ricany.cz
Téléphone: +420 323618102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://info.ricany.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Základní skola na Komenského nám?stí, ?í?any

II.1.2)
Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Stavba budovy skoly v?etn t?locvi?ny (dva objekty spojené podzemním kr?kem, podzemní parkovist?) v pasivním standardu, nadzemní ?ást d?evostavba, podzemní ?ást monolit (zelezobetonová konstrukce, jedná se o vodostavební konstrukci, tzv. bílá vana), zelené - reten?n vegeta?ní st?echy, vytáp?ní plynovými kotly, vzduchotechnika, vodovodní p?ípojka, des?ová kanalizace, splasková kanaliza?ní p?ípojka, plynovodní p?ípojka, výsadba vegetace, terénní úpravy. Kapacita skoly - cca 540 zák?, 18 kmenových t?íd.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 225-552292

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 02/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/02/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 02/02/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 18/02/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments