Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Appareils d'angiographie : FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervenŤní výkony s p'?ísluáenstvím

2024/S 2024-092205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92205-2024 - Résultats
Tchéquie – Appareils d'angiographie – FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervencní výkony s príslušenstvím
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fakultní nemocnice Ostrava
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervencní výkony s príslušenstvím
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je dodávka 1 nového systému Dvourovinného angiografického systému pro intervencní výkony s príslušenstvím a provedení transportní, instalacní a montážní pripravenosti. Predmetem plnení VZ je též poskytování pozárucních servisních služeb vcetne náhradních dílu tzv. „full servis“
Identifiant de la procédure: 3dd7a51a-6cfb-4740-9842-7ecbc4e836bb
Avis précédent: 588919-2023
Identifiant interne: ORN-84/23
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33111720 Appareils d'angiographie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: v sídle zadavatele – Fakultní nemocnice Ostrava, RDG ústav, pracovište angiolinka - DSA
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 65 307 609,92 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervencní výkony s príslušenstvím
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je dodávka 1 nového systému Dvourovinného angiografického systému pro intervencní výkony s príslušenstvím a provedení transportní, instalacní a montážní pripravenosti. Predmetem plnení VZ je též poskytování pozárucních servisních služeb vcetne náhradních dílu tzv. „full servis“
Identifiant interne: ORN-84/23
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33111720 Appareils d'angiographie
Options:
Description des options: VZZ – poskytování pozárucních servisních služeb za další 2 roky po uplynutí 5 let od uzavrení smlouvy, VZZ - inflacní vlivy pri poskytování pozárucních servisních služeb vc. náhradních dílu tzv. „full servis“.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Fakultní nemocnice Ostrava, RDG ústav, pracovište angiolinka - DSA
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/06/2024
Durée: 9 An
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: poskytování pozárucních servisních služeb za další 2 roky po uplynutí 5 let od uzavrení smlouvy
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 65 307 609,92 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Uvedená predpokládaná hodnota verejné zakázky bez DPH je uvedena vc. všech vyhrazených zmen závazku (VZZ). Nabídková cena je uvedena bez VZZ.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel uvážil ve vztahu k povaze a smyslu VZ uplatnení zásad sociálne a environmentálne odpovedného zadávání a inovací. Predmetem VZ jsou dodávky zdravotnických prostredku, které zadavatel nakupuje dle specifikace medicinského úcelu se zohlednením bežného technického pokroku v této oblasti, a tudíž zvláštní pravidla ci požadavky na uplatnení zásad sociálne a environmentálne odpovedného zadávání a inovací nad rámec bežných obchodních zvyklostí v této oblasti v ZD nestanovil.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková nabídková cena verejné zakázky v Kc bez DPH
Description: Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základe nejnižší nabídkové ceny nabízeného plnení.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Fakultní nemocnice Ostrava
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Fakultní nemocnice Ostrava
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 65 708 264,50 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDIFINE a.s., MEDIFINE a.s.
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: Siemens Healthcare, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Nabídka c. 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 65 708 264,50 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 45 128 264,50 CZK
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: Cást plnení, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: Prístroj, instalace, zprovoznení, instruktáž, servis
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Kupní smlouva na angiografický systém, Smlouva na pozárucní servis pro angiografický systém
Titre: Kupní smlouva na nákup zdravotnické techniky Smlouva o poskytování pozárucních servisních služeb
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 07/12/2023
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse65 708 264,50 CZK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée65 708 264,50 CZK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fakultní nemocnice Ostrava
Numéro d’enregistrement: 00843989
Adresse postale: 17. listopadu 1790  
Ville: Ostrava - Poruba
Code postal: 70800
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: jana.senftova@fno.cz
Téléphone: +420 597373118
Adresse internet: http://www.fno.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: MEDIFINE a.s.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 27718948
Adresse postale: Šumavská 416/15  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@medifine.cz
Téléphone: +420 543216340
Adresse internet: https://www.medifine.cz
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Siemens Healthcare, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 04179960
Adresse postale: Budejovická 779/3b  
Ville: Praha
Code postal: 140000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Téléphone: +420 703843718
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3dd7a51a-6cfb-4740-9842-7ecbc4e836bb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 05:47:47 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 92205-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33111720 - Appareils d'angiographie