Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Appareils et instruments pour perfusion : FN Motol : Infuzní technika pro KDHO : JIP HOJ2

2024/S 2024-122507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122507-2024 - Résultats
Tchéquie – Appareils et instruments pour perfusion – FN Motol – Infuzní technika pro KDHO – JIP HOJ2
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fakultní nemocnice v Motole
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: FN Motol – Infuzní technika pro KDHO – JIP HOJ2
Description: Predmetem plnení této verejné zakázky je dodávka 12 kusu dokovacích stanic s kapacitou 8 prístroju, 2 kusu dokovacích stanic s kapacitou 4 prístroju, 50 kusu lineárních dávkovacu, 50 kusu infuzních pump a 7 kusu stojanu na infuzní techniku pro Kliniku detské hematologie a onkologie
   2.  LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým príslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Identifiant de la procédure: 8f9c2e2b-2d9c-40e9-82a4-650594c9fa6b
Avis précédent: 699394-2023
Identifiant interne: 2312000IS
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33194100 Appareils et instruments pour perfusion
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: FN Motol – Infuzní technika pro KDHO – JIP HOJ2
Description: Predmetem plnení této verejné zakázky je dodávka 12 kusu dokovacích stanic s kapacitou 8 prístroju, 2 kusu dokovacích stanic s kapacitou 4 prístroju, 50 kusu lineárních dávkovacu, 50 kusu infuzních pump a 7 kusu stojanu na infuzní techniku pro Kliniku detské hematologie a onkologie
   2.  LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým príslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Identifiant interne: 2312000IS
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33194100 Appareils et instruments pour perfusion
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/02/2024
Durée: 60 Jour
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel uplatnuje odpovedné zadávání verejných zakázek v souladu se svým posláním poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní péce. Verejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují témata v oblasti vlivu predmetu verejné zakázky na životní prostredí, sociálních dusledku vyplývajících z predmetu verejné zakázky, hospodárské oblasti a inovací v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ. Tyto principy jsou uplatnovány primerene a transparentne pri respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelum a principu úcelnosti, hospodárnosti a efektivity pri naplnování poslání zadavatele.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Nejnižší celková nabídková cena v Kc bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 452 706,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B. Braun Medical s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 6 452 706,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2303401262
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 12/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse6 452 706,00 CZK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fakultní nemocnice v Motole
Numéro d’enregistrement: 00064203
Adresse postale: V úvalu 84  
Ville: Praha
Code postal: 15006
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: ivana.svejkovska@fnmotol.cz
Téléphone: +420 224437115
Adresse internet: https://fnmotol.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 1926  
Ville: Brno - Cerná Pole
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: B. Braun Medical s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 48586285
Adresse postale: V parku 2335  
Ville: Praha - Chodov
Code postal: 14800
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: tenders.cz@bbraun.com
Téléphone: +420 724296338
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 90952-2024
Principale raison de la modification: Correction par l’acheteur
Description: Oprava chyby zadavatele
10.1.
Modification
Identifiant de la section: RES-0002
Description des modifications: Vybraný dodavatel, datum uzavrení smlouvy
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2b21ae21-de21-4167-a039-cbb951ae396c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 10:37:39 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 122507-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33194100 - Appareils et instruments pour perfusion