Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 18/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Appareils de radiographie : FN BULOVKA:OBNOVA P'?ÍSTROJOV'?HO VYBAVENÍ RDG:-DODÁVKA SKIAGRAFICK'?HO RTG (2 KS)

2024/S 2024-123959  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123959-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Appareils de radiographie – FN BULOVKA–OBNOVA PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RDG“-DODÁVKA SKIAGRAFICKÉHO RTG (2 KS)
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: FN BULOVKA–OBNOVA PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RDG“-DODÁVKA SKIAGRAFICKÉHO RTG (2 KS)
Description: Dodávka 2 ks RTG vcetne príslušenství dle technické specifikace a dále pak poskytování zárucního a pozárucního servisu.
Identifiant de la procédure: 383a1936-e3db-409c-b8ee-67b944b39d3c
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33111000 Appareils de radiographie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleMožné duvody vyloucení úcastníka zadávacího postupu jsou definovány v § 48 a § 48a zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „FN BULOVKA–OBNOVA PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RDG“-DODÁVKA SKIAGRAFICKÉHO RTG (2 KS)
Description: Dodávka 2 ks RTG vcetne príslušenství dle technické specifikace a dále pak poskytování zárucního a pozárucního servisu.
Identifiant interne: Z010/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33111000 Appareils de radiographie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/07/2024
Durée: 75 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 13 716 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Dodavatel cestne prohlašuje, že, bude-li s ním uzavrena smlouva na plnení nadlimitní verejné zakázky na dodávky s názvem „„FN Bulovka – obnova prístrojového vybavení RDG“ - Dodávka skiagrafického RTG (2 ks)“ (dále jen „VZ“), zajistí po celou dobu plnení VZ: a) plnení veškerých povinností vyplývající z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí, b) rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení VZ, a to vždy do 5 pracovních dnu od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnení.
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Výpis z obchodního rejstríku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel predloží doklad o ohlášení osoby provádející servis u Státního ústavu pro kontrolu léciv dle § 23 zákona c. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostredcích a diagnostických zdravotnických prostredcích, ve znení pozdejších predpisu, jež jí opravnuje provádet distribuci, bezpecnostne technické kontroly (dále jen „BTK“) a opravy Prístroje v souladu s pokyny výrobce. Dodavatel predloží Povolení Státního úradu pro jadernou bezpecnost o nakládání se zdroji ionizujícího zárení dle § 9 zákona c. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znení pozdejších predpisu.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let pred zahájením zadávacího rízení. V rámci uvedeného seznamu doloží dodavatel alespon 3 významné dodávky, jejichž predmetem byla dodávka skiagrafického RTG, pricemž cena každé dodávky byla minimálne 3 000 000,- Kc bez DPH. Seznam významných dodávek, který bude obsahovat alespon: • identifikacní údaje objednatele významné dodávky • specifikaci predmetu dodávky • kontaktní údaje zástupce objednatele, u kterého lze overit údaje o dodávce • dobu poskytnutí dodávky (mesíc a rok dokoncení) • cenu v Kc bez DPH Popis Prístroje ve forme produktových listu, ze kterých bude vyplývat splnení všech požadovaných minimálních technických a uživatelských parametru uvedených v príloze c. 3 ZD – Technická specifikace.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Coűt
Nom: Kritérium 1 – náklady životního cyklu
Description: Pri vyhodnocení tohoto kritéria použije zadavatel náklady životního cyklu zpracované dle požadavku uvedených v bodu
   8.  zadávací dokumentace. Predmetem hodnocení budou náklady životního cyklu v Kc bez DPH. Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno dle následujícího vzorce: pocet bodu= (hodnota nejnižších nákladu životního cyklu)/(hodnota hodnocených nákladu životního cyklu) x 70
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Kritérium 2 - kvalitativní vlastnosti
Description: Pri hodnocení bude zohlednena úroven kvalitativních vlastností mamografu, zadavatel pridelí body pro jednotlivé technické parametry digitálního RTG prístroje v rozsahu uvedeném níže v tabulce „Hodnocené parametry“ dle úrovne kvalitativních vlastností plne digitálního RTG prístroje. Pocet bodu u jednotlivých technických parametru byl stanoven tak, aby zadavatelem preferované technické rešení obdrželo v rámci príslušného parametru vyšší pocet bodu. Pro úcely hodnocení zadavatel body získané v rámci hodnocení níže uvedených technických parametru secte. Dodavatel muže v tomto kritériu obdržet maximálne 30 bodu. Pro vyhodnocení tohoto kritéria zadavatel požaduje predložit vyplnenou Technickou specifikaci dávaného plne digitálního RTG prístroje, která tvorí prílohu c. 3 ZD – Technická specifikace. Konecný pocet bodu v rámci tohoto kritéria je tvoren souctem bodu jednotlivých dílcích parametru uvedených v tabulce ,,Hodnocené parametry“:
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 18/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka
Numéro d’enregistrement: 00064211
Adresse postale: Budínova 67  
Ville: Praha - Liben
Code postal: 18000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: zakazky@bulovka.cz
Téléphone: +420 266081111
Adresse internet: https://bulovka.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 99289-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Zmena lhuty pro podání nabídek a pro otevírání nabídek na 11.03.2024 (BT-131(d)-Lot)
   2.  dubna 2024
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Úprava pole Popis kritéria hodnocení (BT-540-Lot). Veta "Pri hodnocení bude zohlednena úroven kvalitativních vlastností mamografu, zadavatel pridelí body pro jednotlivé technické parametry digitálního RTG prístroje v rozsahu uvedeném níže v tabulce „Hodnocené parametry“ dle úrovne kvalitativních vlastností plne digitálního RTG prístroje" nahrazena vetou "Pri hodnocení bude zohlednena úroven kvalitativních vlastností Prístroju, zadavatel pridelí body pro jednotlivé technické parametry Prístroju v rozsahu uvedeném níže v tabulce „Hodnocené parametry“ dle úrovne kvalitativních vlastností Prístroju".
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: e327030d-750d-4e42-b28d-720e8c3be674 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 15:34:30 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123959-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie