Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2022/S 119-334335  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Tchéquie-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 2022/S 119-334335 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: M?sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Numéro national d'identification: 00240079 Adresse postale: Masarykovo nám?stí 1/6 Ville: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Advokátní kancelá? Broz, Sedlatý s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 Courriel: info@broz-sedlaty.cz Téléphone: +420 246028028 Fax: +420 246028029 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://brandysko.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Intenzifikace a zkapacitn?ní ?OV Brandýs n. L.
II.1.2) Code CPV principal 45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce spo?ívající v intenzifikaci a zkapacitn?ní ?OV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozd?lena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 344 895 340.06 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232421 Station de traitement des eaux usées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce spo?ívající v intenzifikaci a zkapacitn?ní ?OV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozd?lena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
II.2.5) Crit 22/06/2022 S119 Tchéquie-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 2022/S 119-334335 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: M?sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Numéro national d'identification: 00240079 Adresse postale: Masarykovo nám?stí 1/6 Ville: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Advokátní kancelá? Broz, Sedlatý s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 Courriel: info@broz-sedlaty.cz Téléphone: +420 246028028 Fax: +420 246028029 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://brandysko.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Intenzifikace a zkapacitn?ní ?OV Brandýs n. L.
II.1.2) Code CPV principal 45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce spo?ívající v intenzifikaci a zkapacitn?ní ?OV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozd?lena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 344 895 340.06 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232421 Station de traitement des eaux usées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce spo?ívající v intenzifikaci a zkapacitn?ní ?OV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozd?lena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Doba pln?ní / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465008
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S u b t e r r a a.s.
Numéro national d'identification: 45309612 Adresse postale: Kozeluzská 2246/5 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Vysko?ilova 1566 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 344 895 340.06 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Tchéquie-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux uséesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
45232421 - Station de traitement des eaux usées