Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 14/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno:Accumulateurs électriques

2023/S 18-048997  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Tchéquie-Brno: Accumulateurs électriques

2023/S 018-048997

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 003-006697)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Teplárny Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 46347534
Adresse postale: Okruzní 828/25
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 63800
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Markéta Simková
Courriel: simkova@teplarny.cz
Téléphone: +420 545169277
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.teplarny.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005315

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Bateriový systém akumulace elektrické energie na P?M

II.1.2)
Code CPV principal
31430000 Accumulateurs électriques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky realizace stavby "Bateriový systém akumulace elektrické energie na P?M" (dále jen "BSAE") podle PROJEKTU. Jedná se o výstavbu kompletního bateriového úlozist? o garantovaném výkonu 4,0 MW (5 MVA) s garantovanou uzitnou kapacitou ve výsi 3,1 MWh v areálu provozu zadavatele ?ervený mlýn (dále jen "P?M"). Sou?ástí p?edm?tu pln?ní je i dopracování výrobní dokumentace pro konkrétní typ BSAE, projednání a schválení EG.D, a.s. a zpracování dokumentace skute?ného provedení. Dalsí podrobnosti k rozsahu p?edm?tu pln?ní jsou uvedeny v dokumentu "Zadávací dokumentace - obecné podmínky" a ve smlouv?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-006697

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 31/01/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 14/02/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 31/01/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 14/02/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Bateriový systém akumulace elektrické energie na P?M 14/02/2023 25/01/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
31430000 - Accumulateurs électriques 
45251220 - Travaux de construction de centrales de cogénération 
71300000 - Services d'ingénierie