Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 69-163809  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Tchéquie-Brno: Matériel et fournitures informatiques 2020/S 069-163809 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statutární m?sto Brno, m?stská ?ást Brno-Chrlice Numéro national d'identification: 44992785 Adresse postale: Chrlické nám?stí 1/4 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Code postal: 643 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Veronika Ku?erová Courriel: veronika.kucerova@qcm.cz Téléphone: +420 739573346 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/chrlice/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-chrlice https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/chrlice/ https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-chrlice
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ZS a MS Jana Broskvy, Brno - Chrlice - nástavba budovy II. stupn (vybavení)
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky je soubor dodávek sm??ující k zajist?ní vybavení ZS a MS Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 088 326.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IT
Lot n 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Tchéquie-Brno: Matériel et fournitures informatiques 2020/S 069-163809 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statutární m?sto Brno, m?stská ?ást Brno-Chrlice Numéro national d'identification: 44992785 Adresse postale: Chrlické nám?stí 1/4 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Code postal: 643 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Veronika Ku?erová Courriel: veronika.kucerova@qcm.cz Téléphone: +420 739573346 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/chrlice/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-chrlice https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/chrlice/ https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-chrlice
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ZS a MS Jana Broskvy, Brno - Chrlice - nástavba budovy II. stupn (vybavení)
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky je soubor dodávek sm??ující k zajist?ní vybavení ZS a MS Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 088 326.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IT
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 30230000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Lieu principal d'exécution:
CZ064
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem
   2.  ?ásti ve?ejné zakázky po?ízení po?íta?ového a programového vybavení, interaktivních tabulí a souvisejícího IT vybavení pro ZS a MS Jana Broskvy, Brno-Chrlice
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.1.7)Kone?ná hodnota ve?ejné zakázky (bez DPH) Kone?ná hodnota ve?ejné zakázky je 3 088 326 ?eských korun (CZK) bez DPH za
   2.  a
   3.  ?ást ve?ejné zakázky.
   1.  ?ást byla zrusena (ev. ?íslo formulá?e - F2020-008319) a je sout?zena v opakovaném ?ízení.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pom?cky
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39162200 39162100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Lieu principal d'exécution:
Brno-Chrlice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem
   3.  ?ásti ve?ejné zakázky je dodávka nových výukových pom?cek a prvk orienta?ního systému pro ZS a MS Jana Broskvy, Brno-Chrlice MS.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 003-002957
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
IT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T O P Servis, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25349490 Adresse postale: Bayerova 798/29, Veve?í Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Courriel: obchod@top-servis.cz Téléphone: +420 541214445 Adresse internet: https://top-servis.cz/ https://top-servis.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 400 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 2 899 942.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Spolupodíllení na dodávce jazykové u?ebny.
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Pom?cky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T O P Servis, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25349490 Adresse postale: Bayerova 798/29, Veve?í Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Courriel: obchod@top-servis.cz Téléphone: +420 541214445 Adresse internet: https://top-servis.cz/ https://top-servis.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 200 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 188 384.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30230000 - Matériel informatique 
39162100 - Matériel pédagogique 
39162200 - Matériels et appareils de formation