Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno:Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2022/S 181-512900  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Tchéquie-Brno: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 2022/S 181-512900 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Jihomoravského kraje, p?ísp?vková organizace kraje Numéro national d'identification: 70932581 Adresse postale: Zerotínovo nám?stí 449/3 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie Courriel: eva.novakova@susjmk.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.susjmk.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Údrzba komunikací
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací
II.1.2) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky byly projek?ní sluzby.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 437 300.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/41610 OTMAROV - RAJHRADICE, MOST 41610-4 (P?ES D2) - DUSP, PDPS, I?, SP, AD
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4) Description des prestations:
Projektová dokumentace bude ?esit rekonstrukci stávajícího mostního objektu o t?ech polích (délka p?emost?ní je 54,40 m). Most se nachází mezi obcemi Otmarov a Rajhradice nad dálnicí D2. Sou?ástí akce je rekonstrukce p?edpolí mostu a p?ilehlé úseky silnice. P?edpokládaná délka úpravy je v?. mostu cca 450 m. Most je ve stavebním stavu VI - velmi spatný.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/37929 Tu?apy, most 37929-2 - DUSP, PDPS, I?, SP, AD
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4) Description des prestations:
Projektová dokumentace bude ?esit velmi spatný stavební stav (VI) stávajícího mostního objektu. Dojde k odstran?ní stávajícího mostu a výstavb? nového.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/416 Poho?elice, most ev.?. 416-022 - PDPS, SP, AD
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem projektové dokumentace je oprava mostu ev. ?. 416-022 po havárii vodovodu dle záv?r? diagnostického pr?zkumu. Jedná se o t?ípólový most s délkou p?emost?ní 56,61 m.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/421 NOVÉ MLÝNY, MOST EV.?. 421-012, DSP, I?, PDPS, SP, AD
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4) Description des prestations:
Projektová dokumentace bude ?esit rekonstrukci mostního objektu ev.?. 421-012. P?edm?tný most je t?ípólový, jehoz spodní stavbu tvo?í dv? op?ry s k?ídly a dva mezilehlé pilí?e ze zelezobetonu a nosnou konstrukci tvo?í nosníky z p?edpjatého betonu typu I-73. Délka p?emost?ní 86,36 m, sí?ka mostu 13,30 m.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/416 Zat?any pr?tah - DUSP, I?
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem projektové dokumentace stavby je rekonstrukce silnice II/416 v pr?tahu obce Zat?any a dále v extravilánu od obce ke k?izovatce se silnicí II/380. Délka úpravy je 1 560m v km 14,283 - 15,843 (pr?tah obcí je 1 402m a extravilán 158m). D?vodem rekonstrukce je spatný stavební a technický stav a zejména havarijní stav silnice a nedosta?ující zp?sob odvodn?ní. V rámci stavby budou z?ízeny autobusové zastávky, zálivy pro podélná parkování, chodníky a sjezdy.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 204-533395
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 554,555/2022
Lot nº: 1 Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/41610 OTMAROV - RAJHRADICE, MOST 41610-4 (P?ES D2) - DUSP, PDPS, I?, SP, AD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SHB, akciová spole?nost Adresse postale: Masná 1493/8 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Code postal: 70200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Projektová kancelá? PRIS spol. s r.o.
Adresse postale: Osová 717/20 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stráský, Hustý a partne?i s.r.o.
Adresse postale: Bohunická 133/50 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 379 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 602,603/2022
Lot nº: 2 Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/37929 Tu?apy, most 37929-2 - DUSP, PDPS, I?, SP, AD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIAPONT, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 258/13 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIS PECHAL, s.r.o.
Adresse postale: Lidická 1876/4 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IM-Projekt, inzenýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 970/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 643 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 595,594/2022
Lot nº: 3 Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/416 Poho?elice, most ev.?. 416-022 - PDPS, SP, AD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIAPONT, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 258/13 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIS PECHAL, s.r.o.
Adresse postale: Lidická 1876/4 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IM-Projekt, inzenýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 970/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 113 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 657,658/2022
Lot nº: 4 Intitulé:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/421 NOVÉ MLÝNY, MOST EV.?. 421-012, DSP, I?, PDPS, SP, AD
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PK OSSENDORF S.R.O.
Adresse postale: Tomesova 503/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Linio Plan, s.r.o.
Adresse postale: Sochorova 3262/23 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rusar mosty, s.r.o.
Adresse postale: Majdalenky 853/19 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 63800 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 493 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 498/2022
Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIAPONT, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 258/13 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIS PECHAL, s.r.o.
Adresse postale: Lidická 1876/4 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IM-Projekt, inzenýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Adresse postale: Vodní 970/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 809 300.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Tchéquie-Brno: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrageType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage