Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 31/01/2022
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno: Travaux de construction de centrales thermiques

2022/S 10-021957  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Tchéquie-Brno: Travaux de construction de centrales thermiques

2022/S 010-021957

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 209-548494)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Teplárny Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 46347534
Adresse postale: Okruzní 828/25
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 63800
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MT Legal s.r.o, advokátní kancelá?, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Courriel: vz@mt-legal.com
Téléphone: +420 542210351
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.teplarny.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/teplarny

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizace zdroje "Brno-sever" pro soustavu zásobování tepelnou energií m?sta Brna

II.1.2)
Code CPV principal
45251140 Travaux de construction de centrales thermiques

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je realizace stavebních prací zahrnujících dodávku technologie - tepelného za?ízení s parním kotlem na spalování st?pky s maximálním p?íkonem v palivu 50 MW na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj?. Podrobné vymezení p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky, v?etn technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno jednak v odst.
   3. 3 zadávací dokumentace a zárove v p?ílohách této zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 209-548494

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 31/01/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Blizsí informace jsou uvedeny ve vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 6 ze dne 10.
   1.  2022
Tchéquie-Brno: Travaux de construction de centrales thermiquesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Marché de travaux
31/01/2022
14/01/2022
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
45251140 - Travaux de construction de centrales thermiques 
45251220 - Travaux de construction de centrales de cogénération